مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی

0

پاره خط 

خطی است که دو سر آن بسته است و نمی توان آن را ادامه داد.

نیم خط 

خطی است که یک سرآن بسته و سر دیگر آن باز باشد و بتوانیم آن را ادامه دهیم.

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

خط راست 

خطی است که دو سر آن باز باشدواز دو طرف بتوانیم آن را ادامه دهیم.

تعریفی دیگر از خط راست :

به خطی گفته می شود که در یک امتداد و یک راستا باشد مانند خط کشی برای اندازه گیری یک ضلع مربع.

خط شکسته

به خطی که صاف و مانند خط راست نیست بلکه مانند یک مربع گوشه هایی دارد

این نوع خط به دو حالت است که عبارت است از :

خط شکسته ی باز مانند دو خــــط که همدیگر را قـــــطع ولی از هم نگذرند و خط شکسته ی بسته مانند مربع، مثلث ، مستطیل ، لوزی .

خط خمیده

خطی است که مانند خط شکسته می مانند ولی با این تفاوت که گوشه ای در کار نمی باشد .

این نوع خط نیز به دو حالت است که عبارت است از :

خط خـــــــــــــــمیده ی باز مانند : حرف c در الفبای انگلیسی یا عدد هشت که اگر شکل شکسته ی بالای آن خمیده باشد خط خمیده ی باز است

و خط خمیده ی بسته مانند : یک دایره یا یک بیضی.

خطوط متقاطع ریاضی سوم ابتدایی

به دو خط که به هر یک از شکل های بالا باشد ولی همدیگر را قطع و از هم بگذرند مانند: ضربدر .

خط عمود

به دو خط راست که همدیگر را قطع و محل برخورد آنها یک زاویه ی ۹۰ درجه را درست کند

برای فهمیدن این تعریف یک مربع یا یک مستطیل بکشید و شکل گوشه های آن را مشاهده کنید

که آن گوشه را زاویه ۹۰ و رابطه ی آن دو خط همان گوشه را با هم را عمود نامیده .

خط تقارن

خط تقارن همان محل تا خوردگی است که دو نیمه کاملاً بر هم منطبق بوده و مساوی هم باشند .

نکات :

خط ها دو نوع هستند :

خط بسته و خطباز.هر خط باز یا بسته ای می تواند خمیده ،شکسته یا راست باشد.

برای رسم یک خط ٬کافی است دونقطه از آن را داشته باشیم.از هر دونقطه ٬فقط یک خط می گذرد.

از یک نقطه خطهای زیادی می گذرد.

خط نقطه وسط ندارد.ابتدای نیم خط بسته وانتهای آن نامحدود است .

پاره خط نقطه وسط دارد.تعداد نیم خط های روی یک نیم خط برابر است باتعداد نقطه های روی آن نیم خط.

آموزش تعیین تعداد پاره خط ها ریاضی سوم ابتدایی

روش اول:

(تعداد نقطه ها ×تعداد فاصله های بین آن نقطه ها ) :۲ =تعداد پاره خط ها

روش دوم :

بین دونقطه را به ترتیب ازعدد ۱تا….می نویسیم وبعد باهم جمع میکنیم.

مثال:

اگر روی یک پاره خط ۷نقطه باشد ازنقطه اول تا دوم عدد یک واز نقطه دوم تا سوم عدد ۲ و……درنتیجه به عدد ۶ می رسیم .

بعدعدد هارا جمع می کنیم : ۲۱=۶+۵+۴+۳+۲+۱

روی این پاره خط ۲۱ پاره خط وجود دارد..

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.