مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

ششم ابتدایی

درس شانزدهم هدیه ششم ابتدایی زیارت

توضیحات درس شانزدهم هدیه ششم ابتدایی زیارت دانش آموزان در این درس ضمن آشنایی با آداب زیارت، با دو امامزاده شناخته شده در کشور یعنی فاطمه معصومه س در قم و حضرت…

درس 15هدیه ششم ابتدایی سرزمین سبز

توضیحات درس 15هدیه ششم ابتدایی سرزمین سبز در این درس دانش آموزان ضمن آشنایی با مقام شهدا از دیدگاه آیات و روایات، با آرمان ها و اهداف آنها و اینکه آنها برای…

درس دهم هدیه ششم ابتدایی آداب زندگی

توضیحات درس دهم هدیه ششم ابتدایی آداب زندگی هدف از درس هایی که مربوط به بحث آداب می شوند، توجه دادن دانش آموزان به مجموعه ای از ارزش ها و رفتارهای درست و…