مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

فارسی سوم

درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

آموزش درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس روش تدریس پیشنهادی: روشن سازی طرز تلقی، بحث گروهی، اعضای گروه روش تدریس روشن سازی طرز تلقی طرز تلقی ها جنبهٔ مهمی از…

درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

آموزش درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک روش تدریس پیشنهادی:ایفای نقش، قصه گویی، نمایشیروش تدریس ایفای نقش این روش برای تجسّم عینی داستان متن درس مناسب…

درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

آموزش درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران روش تدریس پیشنهادی:بارش فکری، اعضای گروه روش تدریس بارش فکری هدف اصلی تدریس آشنایی دانش آموزان با مفهوم فداکاری است.…

آموزش فارسی سوم ابتدایی درس به درس

توضیحات کلی در مورد کتاب فارسی سوم ابتدایی بر اساس مصوبهٔ شورای عالی آموزش و پرورش در پایهٔ سوم، در یک هفته، هشت ساعت به درس فارسی (خوانداری و نوشتاری) اختصاص…