مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

- Advertisement -

- Advertisement -

کتاب های چهارم ابتدایی

کتاب های چهارم ابتدایی برای دانلود به صورت بخش بخش برای دانش آوزان .کلاس چهارم و برای معلمان پایه چهارم ابتدایی آماده…

Trending Now

Instagram

Latest Videos

Celebrity

سوالات درس ۱۳ علوم چهارم باجواب

۱ - موجودات زنده چه خصوصیاتی دارند؟پاسخ: نفس می کشند، تولید مثل می کنند، حرکت می کنند، غذا می خورند و رشد می کنند.۲ - به چه جانورانی گیاه خوار می گویند؟پاسخ: به جانورانی که از گیاه تغذیه میکنند، گیاه خوار می گویند.۳ - به چه…

سوالات درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی (گوناگونی گیاهان) با جواب

۱ - گیاهان را از چه نظر می توان طبقه بندی کرد؟پاسخ: ۱ )نوع ریشه ۲ )تعداد گلبرگ ۳ )نوع ساقه۲ - به چه گیاهانی تک لپه می گویند؟پاسخ: به گیاهانی که دانه آنها یک قسمتی باشد، تک لپه می گویند.۳ - چند گیاه تک لپه را نام ببرید.…

سوالات درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی (بی مهره ها) با جواب

۱ - جانوران به چند گروه تقسیم می شوند؟پاسخ: ۱ )مهره داران ۲ )بی مهره ها۲ -جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند، نام ببرید و مثال بزنید.۳ - تفاوت مهره داران و بی مهره ها در چیست؟پاسخ: در بدن جانوران مهره دار ستونی از…

سوالات درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی (بدن ما ۲) با جواب

۱ - مراحل تنفس را به ترتیب نام ببرید.پاسخ: بینی، نای و شُش۲ - عمل دم را تعریف کنید.پاسخ: وقتی نفس می کشیم، هوا از راه بینی یا دهان وارد لوله ی نای می شود. هوا از نای به شاخه های باریکتر آن میرود و سپس وارد دو شُش ما می شود؛ به این…

سوالات درس ۹ علوم چهارم ابتدایی (بدن ما ۱) با جواب

۱ - سلول چیست؟پاسخ: بدن انسان و همه ی موجودات زنده ی دیگر، از واحدهای بسیار کوچکی به نام سلّول ساخته شده است. سلّول، واحد ساختمانی بدن است.۲ - سلّول های بدن وقتی آسیب می بینند چگونه بهبود می یابند؟ پاسخ: وقتی سلّول های پوست آسیب می…

نکات درس به درس علوم چهارم ابتدایی

(درس اول) : زنگ علومدانشمندان به کمک مشاهداتی که انجام می دهند و اطلاعاتی که به دست می آورند ، درباره ي  پاسخ پرسش هاي گوناگون پیش بینی هایی می کنند .(درس دوم) : مخلوط ها در زندگی اگر دو یا چند ماده را روي هم بریزیم به شکلی که خاصیت…

- Advertisement -