مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

0

در این فصل با مفاهیم زیر بهتر آشنا می شویم:
 زاویه و انواع آن (راست، تند، باز)
 اندازه گیری زاویه
 اندازه گیری زمان

تعریف زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

از برخورد دو نی مخط یا دو پاره خط در یک نقطه ی مشترک زاویه به وجود می آید.
به عبارت دیگر وقتی دو نیم خط یا دو پار هخط در یک نقطه به هم برخورد می کنند
زاویه ایجاد می شود که به آن نقطه ی برخورد رأس و به آن دو نیم خط یا دو پاره خط ضلع زاویه می گویند.

کتاب کار ریاضی چهارم سری کارپوچینو

مشاهده
 زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی
زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

انواع زاویه فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

زاویه ی راست که با گونیا رسم می شود و به آن زاویه ی قائمه نیز می گویند.
 زاویه ی تند: زاویه ای که از زاویه ی راست کوچکتر باشد.
 زاویه ی باز: زاویه ای که از زاویه ی راست بزرگتر باشد.

نکته

برای شمارش تعداد زاویه ها در یک شکل می توان به این روش عمل کرد:

۲/( تعداد فاصله ها × تعداد نیم خطها)

نام گذاری زاویه هاچهارم ریاضی چهارم ابتدایی

اندازه گیری زاویه ریاضی چهارم ابتدایی
اندازه گیری زاویه ریاضی چهارم ابتدایی

برای نام گذاری هر زاویه به دو روش می توان عمل کرد:
الف_نوشتن فقط نام رأس زاویه

ب_نوشتن با سه حرف

در حالت دوم (ب) نام رأس حتماً باید در وسط نوشته شود.
البته معمولاً زاویه هایی که دارای یک رأس یا ضلع مشترک با زاوی های دیگر باشند با سه حرف نا مگذاری م یشوند.

گاهی اضلاع زاویه نی مخط هستند یعنی می توان آنها را ادامه داد.
اگر طول اضاع یک زاویه را کم یا زیاد کنیم اندازه ی زاویه هیچ تغییری نمی کند؛

گاهی اضاع زاویه پاره خط هستند که دو طرف آنها بسته می ماند.

برای کشیدن زاویه ی راست از گونیا استفاده می کنیم.
برای اندازه گیری زاویه ها از یک وسیله به نام نقاله استفاده می کنیم.

نقاله به شکل یک نیم دایره است که به ۱۸۰ قسمت مساوی تقسیم شده است،

به هر یک از این قسمت های کوچک که۱/۱۸۰ نیم دایره هستند یک درجه می گویند، علامت درجه » o « به این شکل می باشد

مثاً یک زاویه ی ۳۵ را این گونه می نویسیم. برای اندازه گیری یک زاویه به کمک نقاله باید رأس زاویه را روی مرکز نقاله قرار دهیم، طوری که یک ضلع زاویه روی صفر و ضلع دیگر روی یک عدد از نیم دایره قرار بگیرد.

در این قسمت پیشنهاد می شود از دانش آموزان بخواهیم با گونیا زاویه های مختلف رسم کنند و آنها را به کمک نقاله اندازه بگیرند.

در این بخش دست ورزی می تواند به تفهیم مطلب کمک نماید.

اندازه گیری زمان فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

برای اندازه گرفتن زمان می توان از یک نمودار استفاده کرد.
مثال: ۲۰ دقیقه بعد از ساعت ۷:۵۰ را روی نمودار نشان می دهیم.
۴۰ دقیقه قبل از ساعت ۹:۱۰ را روی نمودار نشان می دهیم.
هر یک ساعت ۶۰ دقیقه و هر یک دقیقه ۶۰ ثانیه می باشد

هر یک دقیقه۱/۶۰ ساعت و هر یک ثانیه ۱/۶۰ دقیقه می باشد بنابراین هر یک ۱/۳۶۰۰ ساعت می باشد. یعنی هر یک ساعت ۳۶۰۰ ثانیه است.
برای تبدیل دقیقه به ساعت باید تعداد ساعت ها را در عدد ۶۰ ضرب کرد.

و برای تبدیل ساعت به دقیقه باید تعداد دقیقه ها را بر ۶۰ تقسیم نمائیم.

اندازه گیری زمان فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی
اندازه گیری زمان فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

اندازه گیری طول فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

اگر دو تکه نوار کاغذی و یا دو خط کش ه ماندازه داشته باشیم که به قسمت های مساوی تقسیم شده اند، می توان با روی هم قرار دادن آنها طول های مختلف را اندازه گیری کرد. این کار با دو روش قابل انجام است.
الف_ طول قسمت مشترک مجموع طول دو تکه

ب_طول باقی مانده از تکه دوم + طول یک تکه

اندازه گیری طول فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی
اندازه گیری طول فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

ما برای اندازه گیری ارتفاع و محیط اشیاء و اشکال هندسی از واحدهای طول استفاده می کنیم.

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.