مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

0

عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

عدد مخلوط ترکیبی از یک عدد (واحد) کامل و یک عدد (مقدار) کسری است. بین دو عدد پشت سر هم مثل ۵ و ۴ بینهایت عدد قرار دارد؛

می توان محور را به هر مقدار که بخواهیم تقسیم کنیم و اندازه های بسیار کوچکتری ایجاد کنیم. نمایش عدد مخلوط روی محور را مشاهده کردید اکنون به نمایش آن با شکل توجه کنید.

کتاب کار ریاضی چهارم سری کارپوچینو

مشاهده
عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی
عدد مخلوط و عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

مقایسه عددهای مخلوط فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

برای مقایسه ی عددهای مخلوط به روش های زیر عمل می کنیم:

اگر عددهای کامل متفاوت باشند. هنگامی که واحد کامل یک عدد بزر گتر باشد، آن عدد مخلوط بزر گتر است.

اگر واحدهای کامل با هم برابر باشند. کسرها را با هم مقایسه می کنیم.

عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

کسرهایی که مخرج آنها مضربی از ۱۰ باشد ( ۱۰۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰ ) می توانیم به شکل دیگری بنویسیم.

به این شکل نوشتن کسرها عدد اعشاری می گویند.

عددهای مخلوط را نیز می توان به این شکل نمایش داد.به خط موربی که قسمت کامل(واحد کامل) را از واحد کسری جدا می کند یا حذف شود ممیز یا خط اعشار می گویند.

رقم بعد از ممیز نشان دهنده ی صورت قسمت کسری می باشد.

اگر در عددهای اعشاری که قبل از خط اعشار صفر قرار داشته باشد کسر کوچکتر از واحد۸/. و اگر قبل از خط اعشار عدد بزر گتر از صفرقرار داشته باشد کسر بزر گتر از واحد یا عدد مخلوط می باشد.

بعضی از کسرها را می توان با استفاده از کسر مساوی به کسری تبدیل کنیم که مخرج آن مضربی از ۱۰ شود و سپس به صورت اعشار بنویسیم:

عددهای اعشاری را می توان روی محور و شکل نشان داد.

عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی
عدد اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

جمع و تفریق اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

برای جمع و تفریق اعداد اعشاری به سه حالت زیر می توان عمل کرد:
-۱ رسم شکل

۲- روی محور

۳- تبدیل به عددهای غیر اعشاری

جمع و تفریق اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی
جمع و تفریق اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

مقایسه ی عددهای اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

ابتدا باید عددهای قبل از ممیز را با هم مقایسه کنیم، همواره عددی بزر گتر است که عدد قبل از ممیز آن بزر گتر باشد. اگر عددهای قبل از ممیز با هم برابر باشند به سراغ عددهای بعد از ممیز می رویم.

تاکنون ما آموخت هایم کم ارز شترین مرتبه، مرتبه ی یکان در سمت راست هر عدد می باشد.

اکنون که با عددهای اعشاری آشنا شدیم مرتب ههای دیگری به جدول ارزش مکانی اضافه می کنیم که از یکان کم ارزش تر هستند و البته در سمت راست و بعد از مرتب هی یکان قرار می گیرند. اولین مرتبه بعد از یکان در سمت راست «دهم » نام دارد.

ارزش مکانی عددهای اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

همان طور که واحدهای کامل را در جدول ارزش مکانی جمع یا تفریق می کنیم، می توانیم عددهای اعشاری را هم در جدول ارزش مکانی قرار داده و جمع یا تفریق کنیم.

ارزش مکانی عددهای اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی
ارزش مکانی عددهای اعشاری فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

نمونه سوال فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.