مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

0

نگاه کلی به فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

این فصل شامل ۲ درس است.

درس اول

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

با استفاده از یک مثال عینی به کاربرد و اهمیت تقریب در زندگی می پردازد

و تفاوت دو عدد به صورت تقریبی و دقیق را با معرفی علامت (تقریباً مساوی) نشان می دهد.
در این درس با توجه به آموخته های قبلی دانش آموزان دو روش تقریب زدن اعداد (اعداد طبیعی  اعشاری و کسری) یعنی روش قطع کردن و روش گرد کردن معرفی و آموزش داده می شود.

و با انجام فعالیت های مناسب مفهوم با تقریب کمتر از صدگان را جایگزین با تقریب رقم صدگان می کند.

و مقدارهای تقریب ارائه می گردند.

مقدارهای تقریب و نمایش دادن اعداد تقریبی روی محور و شکل ارائه می گردند.

درس دوم:

ارتباط بین ابزارهای اندازه گیری و دقت اندازه گیری را با تقریب زدن مناسب نشان می دهد.

در این درس دانش آموزان به وضوح می بینند که برای هر نوع اندازه گیری نیاز به ابزار مناسب با موضوع دارند.

نقشه مفهومی فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

نقشه مفهومی ریاضی ششم درس اول فصل هفتم

اهداف درس اوّل تقریب فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

۱ –  مفهوم تقریب و کاربرد آن در محاسبات زندگی روزمره به درستی درک می کند.
۲  – از علامت تقریب در مواقع لازم استفاده می کند.
۳  – تقریب زدن به روش قطع کردن را صحیح انجام می دهد.
۴ –  درک درستی از مفهوم مقدارهای تقریب دارد.
۵ –  عبارت «با تقریب کمتر از … » را به جای عبارت «با تقریب رقم … » صحیح به کار می برد.
۶  – با روش تقریب زدن به روش گرد کردن آشنا است.
۷  – مقدار تقریبی کسرها را به روش قطع کردن و گرد کردن را صحیح محاسبه می کند.
۸  – محل تقریبی کسرها بر اساس مقدارهای تقریب (به هر دو روش) بر روی محور نمایش می دهد.

نقشۀ مفهومی درس اوّل تقریب فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

نقشه مفهومی ریاضی ششم درس اول فصل هفتم قسمت دوم

حل فعالیت درس اوّل تقریب فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

فعالیت صفحه ۱۳۲

دانش آموزان با این روش قطع کردن در سال های گذشته آشنا شده اند و این قسمت یادآوری می باشد.
ردیف آخر جدول باز پاسخ است و پیشنهاد می شود تمام دانش آموزان پاسخ خود را در این قسمت بیان کنند.
در ستون آخر جدول که اختلاف مقدار واقعی و مقدار تقریبی را خواسته آموزگاران بهتر است
توجه دانش آموزان را به اختلاف اعداد در رابطهٔ آن با تقریب داده شده جلب نمایند.

اما رابطهٔ بین آن توسط آموزگاران بیان نشود.
در قسمت ب) جمع بندی قسمت الف است و آموزگار با پرسش و پاسخ می تواند به هدف این قسمت دست یابد.

فعالیت صفحه ۱۳۴

هدف از انجام این فعالیت آموزش روش دیگری برای تقریب زدن می باشد.

بدفهمی های درس اوّل تقریب فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

١  – دانش آموزان زمانی که با عبارت های با «تقریب رقم صدگان » و یا «تقریب رقم دهگان » مواجه می شوند تصور می کنند باید رقم صدگان و یا دهگان را نیز  حدف کنند.
٢ –  دانش آموزان در تقریب به روش قطع کردن و یا گرد کردن به جای رقم های حذف شده صفر قرار نمی دهند.
٣  – برای به دست آوردن حاصل تقسیم اعداد اعشاری به روش گرد کردن و با تقریب کمتر از ۱/ ۰، ۰۱ / ۰ و یا ۰۰۱ / ۰ باید یک رقم بیشتر از تقریب موردنظر، تقسیم اعشاری را حل کنیم

در صورتی که دانش آموزان به این موضوع توجه کافی ندارند.
٤ –  دانش آموزان زمانی که قرار است عددی را با تقریب کمتر از ١٠ ، ١٠٠ و … گرد و یا قطع کنند

به جای آنکه به قسمت صحیح عدد نگاه کنند به قسمت اعشاری آن نگاه می کنند و اعمال را روی قسمت اعشاری انجام می دهند.

اهداف درس دوم اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

۱ –  برای هر نوع اندازه گیری با توجه به موضوع و اهمیت آن از ابزار و میزان تقریب مناسب استفاده می کند.
۲  – در محاسبات تقریبی با توجه به شرایط از روش های (ابتدا محاسبه، سپس تقریب  ابتدا تقریب، سپس محاسبه)، به درستی استفاده می کند.
۳ –  اختلاف بین پاسخ تقریبی و پاسخ واقعی یک محاسبه را به دست می آورد.
۴  – اختلاف بین پاسخ ها به روش های قطع کردن و گرد کردن در عملیات را باهم مقایسه می کند.
۵ –  مراحل ترتیب عملیات ها را صحیح انجام می دهد.
۶  – مقدار اختلاف بین پاسخ تقریبی و واقعی یک ضرب ( ۲۵ / ۶×۴ ) به روش قطع کردن را به کمک شکل نشان دهد.
۷  – بداند در محاسبات تقریبی هرچه مقدار تقریب دقیق تر (کوچک تر) باشد به مقدار واقعی نزدیک تر است.

نقشه مفهومی درس دوم اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

نقشه مفهومی ریاضی ششم درس دوم فصل هفتم قسمت دوم

حل فعالیت درس دوم اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

فعالیت صفحه ۱۳۷

در ابتدا با یک متر وارد کلاس شوید و از دانش آموزان بخواهید

که قد خود را به کمک دوستانشان اندازه گیری کنند و اندازه ها را بیان کنند.
هدف اصلی این قسمت آشنا کردن دانش آموزان با این نکته است

که برای هر نوع اندازه گیری نیاز به ابزار مناسب است و با توجه به موضوع و اهمیت آن مقدار تقریب(واحد تقریب) را متناسب انتخاب شود.

در بسیاری از زمان ها نیازی به بیان دقیق مقدار پدیده ها نیست.

حل تمرین درس دوم اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

تمرین ریاضی ششم تقریب

تمرین ١ صفحه ۱۴۱

با توجه به اندازه های مختلف جعبه های دستمال کاغذی جواب این تمرین باز پاسخ می باشد.

و دانش آموزان اندازه گیری را تا سانتی متر محاسبه می کنند و کمتر از ١ سانتی متر را در نظر نمی گیرند.

تمرین ٢  صفحه ۱۴۱

حجم یک قوطی کبریت با تقریب کمتر از ١ میلی متر است

و کمتر از ١ میلی متر را در نظر نمی گیرند و حجم را به دست می آورند.

تمرین ٣ صفحه ۱۴۱

وزن خود یا دوستان را با تقریب کمتر از ١ کیلوگرم به روش گرد کردن به دست بیاورند
آن مقدار که کمتر از ٥٠٠ گرم باشد حذف خواهد شد.

و از ٥٠٠ گرم به بالا را حذف می کنند و یک کیلوگرم به وزن اضافه می کنند

بدفهمی های رایج دانش آموزان درس دوم اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل هفتم ریاضی ششم ابتدایی

١ –  عدم درک کامل از کاربرد تقریب در محاسبات تقریبی با توجه به شرایط (ابتدا تقریب، سپس محاسبه، ابتدا محاسبه، سپس تقریب)
٢ – اینکه همیشه گرد کردن در محاسبات تقریبی به مقدار واقعی نزدیک تر نیست و بلکه در بیشتر موارد می تواند نزدیک باشد.
٣ –  بدفهمی در ترتیب انجام عملیات ها که در ضرب و تقسیم، تصور دانش آموزان این است که ترتیب عملیات با ضرب است و در جمع و تفریق ترتیب ابتدا با جمع است.

مرور فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

مرور فصل هفتم

فرهنگ نوشتن
هدف «فرهنگ نوشتن » این است که دانش آموزان بتوانند

ایده های خود را دربارهٔ مفاهیم مختلف ریاضی که در این فصل یاد گرفته و رابطهٔ این مفاهیم را به زبان ساده بیان نمایند و بنویسند

تا از این طریق بتوانند کنترل بیشتری بر فرایند یادگیری خود داشته باشند.

بنابراین طبیعی است که جملات دانش آموزان با یکدیگر متفاوت باشد و نباید انتظار داشته باشیم که دانش آموزان بتوانند افکار خود رابا اصطلاحات و جمله های کاملاً درست بیان کنند.

تمرین ها
سؤال ١ صفحه ۱۴۲:

هدف این سؤال این است که دانش آموزان بتوانند

با استفاده از روش های تقریب سن دانش آموزان داده شده را به سال تقریب بزنند.
دانش آموزانی که قسمت ماه های سال آنها زیر ٦ ماه باشد

به روش قطع کردن آن مقدار از ماه ها نیز حذف می شوند.

و دانش آموزانی که قسمت ماه های سال آنها از ٦ ماه به بالاتر باشد

به روش گرد روش قطع کردن کردن آن مقدار از ماه ها حذف می شود و یک سال به سال آنها اضافه می شود.

نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.