مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی جمع و تفریق

0

 حل مسئله فصل ششم ریاضی سوم ابتدایی 

هدف: آموزش راهبرد حل مسئله ساده تر

گاهی اوقات برای حل یک مسئله می توانید ابتدا آن را به حالت ساده تر تبدیل کرده و از طریق حل مسئله ساده تر، جواب مسئله را به دست آورید. با ساده کردن مسئله، الگوها و نظم مسئله ی آشکار می شود.

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

مثال:
تعداد قطرهای یک ۲۰ ضلعی بیشتر است یا یک ۱۹ ضلعی؟

برای پیدا کردن الگو از جدول استفاده می کنیم.

با مشاهده جدول خواهید دید با افزایش ضلع تعداد قطرها زیاد می شود.

پس تعداد قطر ۲۰ ضلعی بیشتر است از یک ۱۹ ضلعی

نکته گاهی استفاده از عددهای تقریبی مسئله را ساده تر می کند و به شما کمک می کند

که راه حل یک مسئله را تشخیص دهید. پس از تشخیص راه حل مسئله، باید عددهای اصلی مسئله را به کار ببرید.

هر سال ۳۶۵ روز دارد. هر روز ۲۴ ساعت است. هر سال چند ساعت است؟
به طور ساده می توانیم بگوییم ۳۰۰ تا ۲۰ تا چقدر می شود.

 

درس اول مقایسه ی عددها ریاضی سوم

هدف: آشنایی با مقایسه ی اعداد چهار رقمی
ابتدا به تعداد رقم ها توجه کنید هر کدام رقم بیشتری داشته باشند بزرگترند.
۱۵۰  < ۱۰۱۵
۳ رقم   ۴ رقم
در صورتی که تعداد رقم های آن مساوی بود به اولین رقم سمت چپ آنها توجه کنید عددی که رقم سمت چپ آن بزرگتر باشد آن عدد بزرگ تر است.
۶۰۰۰>5900
اگر اولین رقم سمت چپ آنها با هم مساوی بود به ترتیب یکی یکی رقم ها را با هم مقایسه کنید.
۳۱۲۵>3025

نکات مهم

مثلثی که سه ضلع آن برابر ند، متساوی الاضلاع نام دارد.

مثلثی که دو ضلع (ساق) برابر دارد، متساوی الساقین نام دارد

اندازه یک ضلع ×۴ = محیط مربع

اندازه یک ضلع ×۳ = محیط مثلث متساوی الاضلاع

درس دوم جمع و تفریق ها ریاضی سوم

هدف: آشنایی با محاسبات فرآیندی
برای جمع اعداد چهار رقمی به صورت فرایندی باید از سمت چپ شروع کنید.
به عنوان مثال برای جمع اعداد چهار رقمی رو به رو به روش زیر عمل کنید.

مرحله اول: ابتدا هزار تایی عدد دوم.
یعنی ۲۰۰۰ را به عدد بالایی اضافه کنید و آن در پایین بنویسید.
دقت کنید بقیه ی رقم های عدد اول تکرار می شود.
مرحله دوم: حالا به سراغ صدتایی عدد دوم یعنی عدد ۱۱۲۷ بروید که ۱۰۰ است
و آن را به حاصل به دست آمده قبلی اضافه کنید.
مرحله سوم: اکنون نوبت به ده تایی ها رسید یعنی ۲۰ تا آن را به حاصل اضافه کنید.
مرحله چهارم: حالا از عدد به دست آمده ۷ تا رو به جلو بشمارید.
مثال:
تفریق به روش فرایندی
تفریق ریاضی سوم
مرحله اول: کم کردن ۱۰۰۰ تایی ها
مرحله دوم: کم کردن ۱۰۰ تایی ها
مرحله سوم: کم کردن ۱۰ تایی ها
مرحله چهارم: کم کردن یکی ها
از عدد ۳۳۱۷ ، ۴ تا رو به عقب بشمارید.
نکته
اندازه ی یک ضلع × ۵= محیط پنج ضلعی
اندازه ی یک ضلع × ۶= محیط شش ضلعی

درس سوم جمع در جدول ارزش مکانی ریاضی سوم

هدف: آشنایی با محاسبات جمع اعداد چهار رقمی در جدول ارزش مکانی
در این نوع، از یکان (سمت راست) شروع کنید. اگر مجموع دو رقم بیش تر از ۱۰ شد
یک دسته ی ده تایی به ستون دهگان و اگر مجموع دو رقم ستون و دهگان بیشتر از ۱۰ شد یک دسته صدتایی به ستون صدگان و اگر مجموع دو رقم ستون صدگان بیشتر از ۱۰ شد یک دسته هزارتایی به ستون هزارگان اضافه کنید.
عرض +۲ × طول ۲× = محیط مستطیل

جدول ارزش مکانی ریاضی سوم
جدول ارزش مکانی ریاضی سوم

 

درس چهارم تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی سوم

هدف: آشنایی تفریق با استفاده از جدول ارزش مکان

در این نوع، تفریق را از سمت راست شروع کنید اگر در هر ستون رقم عدد بالایی کوچکتر از عدد پایین باشد یک دسته از ستون چپ کم کنید و به آن رقم اضافه کنید و بعد ادامه دهید.
یک دسته صدتایی که به ۱۰ تا ۱۰ تایی تبدیل شده است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.