مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

0

فصل سوم نظام مندی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل سوم نظامندی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

درس لی لی حوضک تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

چرا افراد در موقعیت های یکسان مانند هم عمل نمی کنند؟

چطور می توان دربارهٔ رفتار خود و دیگران قضاوت کرد؟

چطور می توان بر دیگران تأثیر گذاشت؟

در این درس دانش آموزان با مشاهدهٔ فیلم «لی لی حوضک »، و گفت وگو دربارهٔ روند وقایع در داستان فیلم،فرضیات خود دربارهٔ علّت وقوع یک پدیده و واکنش های متفاوت نسبت پبه آن را با دیگران در میان می گذارند.

آنها با بررسی تفاوتها، شباهت ها، رابطه ها در بینش افراد نسبت به پدیده های پیرامونی، نحوهٔ رفتار و شیوه های تأثیرگذاری بر رفتار دیگران را مورد گفت و گو قرار می دهند و به این طریق مهار تهای تفکّر، به خصوص توانایی استدلال در آنها پرورش می یابد.

لی لی حوضک

اهداف لی لی حوضک 

پرورش توانایی تحلیل رفتارها بر اساس معیارهای معتبر
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی لی لی حوضک 

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
روش نسازی طرز تلقی خود دربارهٔ معیارهای مورد استفاده برای قضاوت دربارهٔ رفتارها

پیوستگی تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

سیستم مجموعه ای منظّم از اجزای به هم وابسته است

که برای نیل به یک یا چند هدف معین با هم در ارتباط هستند.

در نگاه به پدیده ها با دو نوع تفکّر مواجه می شویم.
تفکّر پویا که در مقابل تفکّر ایستا قرار می گیرد.

تفکّر ایستا موجب می شود افراد به پدیده ها تنها در یک نقطهٔ خاص که همان نقطهٔ وقوع پدیده است بنگرند و نه به روندی که منجر به بروز آن پدیده در طول زمان شده است.

متفکّران سیستمی بر این باورند که اتّفاقات به یکباره رخ نمی دهند،

بلکه در نتیجهٔ تأثیر و تأثرات سیستم به وجود می آیند و اگر بخواهیم آنها را پیش بینی کنیم،

قبل از هر کار باید با رفتار آنها در طول زمان آشنا شویم

در این درس دانش آموزان از طریق انجام یک بازی با مفهوم سیستم، رابطهٔ اجزا، تأثیر و تأثّر و نقش آنها در رسیدن به هدف آشنا می شوند و تفکّر پویا را تمرین می کنند.

پیوستگی

اهداف پیوستگی

درک مفهوم وابستگی اجزای سیستم به هم
پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تأمّل در خود
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی پیوستگی

بررسی رابطه بین اجزای یک سیستم و تأثیر تغییر اجزا بر یکدیگر و کل سیستم
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

پلنگ ها و گوزن ها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

توسعهٔ پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطهٔ انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر است.
در دو قرن گذشته، محیط طبیعی به طور عمده به عنوان یک عامل خارجی و تنها برای استفادهٔ انسان در نظر گرفته می شد.

در این دیدگاه، ارتباط انسان و محیط، به صورت غلبه انسان بر طبیعت بوده و بر این باور استوار بود که دانش و فناوری بشر می تواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی برتری یابد.

امروزه این دیدگاه منسوخ شده است.

توسعهٔ پایدار که از دههٔ ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد

جنبه ای از توسعهٔ انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده است.

مفهوم توسعهٔ پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی، ما بین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی،

فقر و نابرابری و نگرانی ها دربارهٔ یک آینده سالم برای بشر است.

توسعهٔ پایدار، مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می دهد.

در این درس دانش آموزان از طریق انجام یک بازی با نقش خود در محیط زیست به عنوان جزئی از سیستم آشنا می شوند و از طریق شناسایی رابطه ها در سیستم، تفکّر سیستمی را تمرین می کنند.

پلنگ ها و گوزن ها

اهداف پلنگ ها و گوزن ها

درک ویژگی تدریجی بودن تغییر در سیستم ها
پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تأمّل در خود
پرورش نگرش سیستمی دربارهٔ رابطهٔ انسان و محیط
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی پلنگ ها و گوزن ها

بررسی رابط ه اجزای یک سیستم در تغییرات
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و یافتن راه هایی برای اصلاح روابط خود با محیط زیست
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

یک اتّفاق عجیب (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

در این درس دانش آموزان با تخیّل دربارهٔ وقوع یک پدیده،

فرضیات خود دربارهٔ علّت وقوع آن را با دیگران در میان می گذارند.

آنها با بررسی تفاوت ها، شباهت ها، رابطه ها در موقعیت فرضی با موقعیت های قبلی به آزمون فرضیات و طبقه بندی دانسته های خود می پردازند

و به این طریق توانایی استنباط، استدلال، و نتیجه گیری خود را ارتقا می دهند.

یک اتّفاق عجیب

اهداف یک اتّفاق عجیب

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و درک روابط علّت و معلولی
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی یک اتّفاق عجیب

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
طرح فرضیات مناسب برای تشخیص علّت وقوع یک پدیده
آگاهی به نقص مشاهدات در تبیین امور و پدیده ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

آخر خط (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دانش آموزان در سنین خردسالی و ابتدای نوجوانی تصوّرات متفاوتی نسبت به پدیده ها و علّت وقوع آن دارند.

در نظام آموزشی همواره سعی می شود

وقایع بر اساس یک نظام منطقی و علّت قابل مشاهده تبیین و بررسی شود.

در این درس فرصتی فراهم می شود تا دانش آموزان تحلیل موقعیت،

فرضیه سازی و درک علّت وقوع وقایع را تمرین کنند.

آخر خط

اهداف آخر خط

پرورش توانایی تحلیل موقعی ت و درک علّت وقوع وقایع
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی آخر خط

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
فرضی هسازی دربارهٔ علّت وقوع وقایع با استفاده از تجارب خود
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

ما کجا هستیم؟ (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

ادراک ما دربارهٔ موقعیت و جایگاهمان در جهان تا حد زیادی به میزان آگاهی
ما از جهان پیرامون بستگی دارد.

هر چه آگاهی ما از جهان پیرامون بیشتر شود

درک جایگاه ما در نظام آفرینش بیشتر خواهد شد.

در این درس دانش آموزان با استفاده از قوّهٔ تخیّل پرواز کرده و به خود و محیط خود از دریچهٔ بالاتر نگاه می کنند.

انتظار می رود دانش آموزان در این پرواز موقعیت های پیش آمده را تحلیل کنند و تأمّل بیشتری نسبت به جایگاه خود در نظام آفرینش داشته باشند.

ما کجا هستیم؟

اهداف ما کجا هستیم؟

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و آگاهی از جایگاه خود در نظام آفرینش
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی ما کجا هستیم؟

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران
روش نسازی طرز تلقی خود نسبت جایگاه خود در نظام آفرینش
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.