مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل سوم نسبت تناسب و درصد ریاضی پنجم دبستان

0

نگاه کلی به فصل سوم نسبت تناسب و درصد ریاضی پنجم دبستان

این فصل شامل ۴ درس است :

درس ۱: نسبت

در این درس پس از ارائه یک پیش سازمان دهندۀ کلی در قالب تصویر و متن ، مفهوم نسبت بین دو مقدار (کمیت)، با استفاده از پیش سازمان دهندۀ تطبیقی (مقایسه ای)کسر ارائه گردیده ، سپس فعالیت هایی برای آموزش و کار در کلاس هایی برای تثبیت، تعمیق و تعمیم نسبت ارائه گردیده است.

کتاب ریاضی پنجم سری کارپوچینو

درس‌نامه‌ای چکیده، انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست،انتخاب کنید، پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی)
  • &#۱۰۰۰۴;چند دوره امتحان نوبت اول و دوم
مشاهده

درس ۲ : نسبت های مساوی

در این درس مفهوم نسبت های مساوی و نسبت هایی که مساوی نیستند،
ارائه گردیده سپس، تعیین یک یا چند نسبت با ویژگی های خاص که مساوی یک نسبت داده شده باشند،
با روش های مختلف (هندسی، عددی، جبری، کلامی) مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به کاربردهایی از نسبت های مساوی در درون ریاضی و برون ریاضی پرداخته شده است.

درس ۳ : تناسب

در این درس پس از ارائۀ یک پیش سازمانده برای ایجاد انگیزه ، کمیت های متناسب و سپس تناسب معرفی گردیده است.

همچنین به کمیت های متناسب و کمیت هایی که متناسب نیستند

در کنار هم و در قالب فعالیت ها و کار در کلاس هایی پرداخته شده است.

در این درس تعیین جزء چهارم تناسب به کمک نسبت های مساوی نیز آمده است.

ویژگی های مهم تناسب در سال ششم ابتدایی خواهد آمد.

درس ۴: درصد

در این درس پس از ارائه یک پیش سازمان دهندۀ کلی ، با ارائه فعالیت هایی ، درصد معرفی گردیده،

سپس با ارائه کار در کلاس هایی به تثبیت، تعمیق و کاربردهای درصد پرداخته شده است.
در پایان ، مرور فصل شامل: فرهنگ نوشتن، تمرین ها، معما و سرگرمی و فرهنگ خواندن آمده است.
در تمام دروس ۴،۳،۲،۱ و همچنین در مرور فصل از عددهای اعشاری و همچنین از عددهای مخلوط استفاده نشده است

زیرا دانش آموزان تقسیم کردن این عددها را تاکنون نیاموخته اند.

شبکه مفهومی فصل سوم نسبت تناسب و درصد ریاضی پنجم دبستان

شبکه مفهومی فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی
شبکه مفهومی فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی

درس اول نسبت ریاضی پنجم دبستان

 نسبت ریاضی پنجم ابتدایی

اهداف درس اول نسبت ریاضی پنجم دبستان

۱ درک مفهوم نسبت بین دو مقدار (کمیت)
۲ فهم ارتباط مفهوم نسبت با مفاهیم مرتبط با آن، مانند تقسیم، کسر
۳ توانایی حل مسئله های مرتبط با نسبت در درون ریاضی و در برون ریاضی
۴ بازنمایی نمایش های مختلف نسبت، از جمله نمایش های هندسی و تصویری
۵ پی بردن به ارزش محیط زیست، سلامت، تغذیۀ سالم

ابزارهای مورد نیاز :

۱ لگوهای آموزشی نشان دهندۀ شکل ها در دو بعد مانند مثلث ها، مربع ها، دایره ها و … در رنگ های مختلف
۲ احجام هندسی مانند، مکعب، مکعب مستطیل،کره و … در رنگ های مختلف
۳ جدول ها و نمودارهای مربوط به کمیت های مختلف صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و …
۴ متر پارچه ای یا فلزی برای اندازه گیری طول ها، ترازو برای اندازه گیری وزن، ساعت برای اندازه گیری زمان، سرعت سنج و فشارسنج و دیگر وسیله های اندازه گیری برای کمیت هایی که محاسبۀ نسبت آنها مورد نظر است.
۵ استفاده از سایت های ریاضی در ارتباط با مفهوم نسبت بین دو مقدار

حل تمرین درس اول نسبت ریاضی پنجم

این فعالیت ۲. صفحۀ ۴۸ ، یک فعالیت باز پاسخ است.

از دانش آموزان بخواهید پس از خواندن صورت فعالیت،آن رادر مدت زمانی که تعیین می کنید

(پیشنهاد ۶ دقیقه) انجام دهند. به روال انجام هر فعالیت، کار انجام شده و کار در حال انجام توسط دانش آموزان را ثبت کنید. سپس کار هر گروه در کلاس بررسی گردد و تفاوت پاسخ های به دست آمده توسط دانش آموزان و دلیل این تفاوت ها روشن گردد.

دو حالت خاص ممکن است پیش آید.

حالت اول آن است که یک گروه از دانش آموزان تمام خانه های مستطیل را رنگ سبز بزنند

که در این حالت به لازم بودن خیابان، خانه و مدرسه و ساختمان های دیگر توجه نکرده اند

و حالت دوم آن است که هیچ خانه ای را رنگ سبز نزنند که این حالت، توجه نداشتن آنها به لزوم فضای سبز در یک شهر است.

درس دوم نسبت های مساوی ریاضی پنجم ابتدایی

نسبت های مساوی

اهداف درس دوم نسبت های مساوی ریاضی پنجم دبستان

١ درک مفهوم نسبت های مساوی
٢ حل مسئله های مرتبط با نسبت های مساوی در درون ریاضی و ریاضی و علوم دیگر
٣ فهم ارتباط نسبت های مساوی با مفاهیم مرتبط
٤ بالا بردن مهارت های محاسباتی در مورد نسبت ها.
ابزارهای مورد نیاز :
١ ابزار مختلف اندازه گیری برای تعیین نسبت های مساوی و نسبت هایی که مساوی نیستند.
٢ اشیاء، تصویرها، جدول ها و نمودارهایی که در آنها نسبت های مساوی و نامساوی وجود دارند، مانند شکل های هندسی در دو بعد و سه بعد ، تعداد شاگردان در دو مدرسه در سال های مشابه، فضاهای سبز چند استان کشور، تعداد گیاهان یا درختان در دو بوستان، میزان تولید و مصرف در کشاورزی، صنایع و …
٣ سایت های ریاضی که در آنها مطالبی در ارتباط با نسبت های مساوی و نامساوی دارند.

درس سوم تناسب ریاضی پنجم ابتدایی

تناسب

اهداف درس سوم تناسب ریاضی پنجم دبستان

١ فهمیدن مفهوم تناسب
٢ فهم ارتباط تناسب با مفاهیم مرتبط با آن، مانند نسبت های مساوی
٣ توانایی به کارگیری تناسب در حل مسئله ها در درون ریاضی و ریاضی و علوم دیگر
٤ پی بردن به اهمیت و ارزش محیط زیست، تغذیه، سلامت، آب، کشاورزی، کار و …

ابزارهای مورد نیاز :

١ ابزار اندازه گیری مانند متر، ترازو، دماسنج، فشارسنج، ساعت و …
٢ لبنیات، میوه جات، غلات و … که در آنها کمیت های متناسب، وجود دارند مانند شیر و مواد موجود در آن، پرتقال یا میوه جات دیگر و میزان ویتامین های موجود در آنها، گندم و میزان سبوس موجود در آن، اسفناج و میزان آهن موجود در آن و موارد مشابه.
٣ تصویرها، جدول ها و نمودارهایی از کمیت هایی متناسب، مانند جدول های میزان مواد تشکیل دهندۀ گندم و … همچنین کمیت هایی که متناسب نیستند.
٤ سایت های ریاضی مرتبط با کمیت های متناسب و نامتناسب و تناسب.

درس چهارم درصد کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

درصد

اهداف درس چهارم درصد کتاب ریاضی پنجم دبستان

١ فهمیدن مفهوم درصد
٢ فهم ارتباط مفهوم درصد با مفاهیم مرتبط، مانند نسبت و …
٣ استفاده از درصد برای حل مسئله ها در درون ریاضی و ریاضی و علوم دیگر
٤ توجه به اهمیت محیط زیست، تولید، مصرف، امور فرهنگی اجتماعی، کتابخانه

ابزارهای مورد نیاز :

١ تصویرهای مربوط به درصد مانند تصاویری از درصد حراج فروشگاه ها، درصد افزایش یا کاهش درجۀ حرارت هوا، میزان بارندگی، میزان تولید یا مصرف در زمینه های مختلف محیط زیست، کشاورزی، صنعت، بازرگانی، روزنامه ها و مجلاتی که در آنها مفهوم درصد آمده است.
٢ تصویرهایی برای محاسبه درصدی از یک کمیت مانند محاسبۀ درصد جنگل در استان های کشور، با داشتن مساحت آن استان و مساحت جنگل موجود در آن استان. همچنین محاسبۀ درصد افزایش یا کاهش میزان تولید و میزان مصرف در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی و افزایش یا کاهش قیمت اجناس.
٣ جدول هایی که اندازۀ مواد تشکیل دهنده در یک مقدار از یک مادّه مانند شیر، گندم، سیب، سرکه، و … را نشان می دهد، برای محاسبۀ درصد و مسائل مربوط به درصد.
٤ سایت های ریاضی که مطالب مرتبط با درصد دارند.

حل کار در کلاس ۳ صفحۀ ۶۳ ریاضی پنجم

این کار در کلاس یک کار در کلاس باز پاسخ است که هدف آن انجام مراحل مختلف ساخت مفهوم نسبت و سپس مفهوم درصد توسط خود دانش آموزان است. هدف دیگر برانگیختن خلاقیت آنها در چگونگی رنگ آمیزی خانه های جدول است. در ضمن برای آنکه درصد محاسبه شده توسط هریک از دانش آموزان عددی اعشاری یا مخلوط نباشد، مربع داده شده به ١٠٠ مربع کوچک تقسیم شده است. پس اگر دانش آموزی ٢٣ مربّع را رنگ آمیزی کرده باشد % ٢٣ مربّع را رنگ آمیزی کرده است. همان طوری که در متن فعالیت گفته شد دانش آموزان می توانند برای رنگ آمیزی هر شکلی مثلاً یک گل، یک گلدان، یک پرنده، یک شکل هندسی، یک کلمهٔ دلخواه، نام خودشان و یا هر چیز دیگری را انتخاب کنند. از دانش آموزان بخواهید که فعالیت را انجام دهند. کار انجام شده را کنترل و بدفهمی های احتمالی را برطرف سازید. کار انجام شده توسط هر گروه را توسط خودشان در کلاس
مطرح کنید. و تفاوت درصدهای به دست آمده را توجیه کنید.

مرور فصل سه کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

مرور فصل سوم ریاضی

معمّا و سرگرمی درس چهارم درصد کتاب ریاضی پنجم دبستان

در ایران حدود ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی از کشت دیم ٭ به دست می آید.اگر ۳۰ درصد از این مقدار محصول، گندم باشد، چه درصدی از کلّ محصولات کشاورزی ایران گندم دیم است؟

فرهنگ خواندن درس چهارم درصد کتاب ریاضی پنجم دبستان

از دوران باستان، تاکنون مردم ایران، یونان، مصر، چین و هند از نسبت طلایی برای ساختن بناهای مهم استفاده می کردند؛ از جمله، در اهرام مصر، بیستون کرمانشاه، میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف اللّه اصفهان، ارگ تاریخی شهر بم، و میدان و برج آزادی تهران. از این نسبت در هنرهای دستی مانند مجسّمه سازی، نقّاشی، خطّاطی و منبّت کاری هم بسیار استفاده شده است.

نمونه سوال فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.