مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای کسری

0

فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی شکل

هدف: حل مسئله با راهبرد رسم شکل

اگر بخواهید یک مسئله را با رسم شکل حل کنید ابتدا باید کل مسئله را با دقت بخوانید سپس برای هر نکت های که در مسئله گفته شده یک شکل رسم کنید. در این صورت مسئله راحت تر خواهد شد.
شکل هایی که رسم می کنید باید با اطلاعات مسئله ارتباط داشته باشد.
برای رسم شکل لازم نیست از شکل های واقعی و دقیق استفاده کنید.

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

مثال:
علی آقا، یک زمین کشاورزی دارد. در نصف زمین کشاورزی پیاز کاشته است.

نیم دیگرش را نیز به ۲ قسمت مساوی تقسیم کرده است. در یک قسمت آن سیب زمینی کاشت.

جای خالی را کامل کنید.
…….۱…… قسمت از ….۴…… قسمت مساوی را سیب زمینی کاشته است.
برای حل مسئله از رسم شکل استفاده می کنیم.

چون باید تمام قسمتها مساوی باشد با یک نقطه چین شکل را به قسمت های مساوی تبدیل می کنیم. حالا جای خالی را کامل می کنیم.

درس اول کسر ریاضی سوم

هدف:آشنایی با نماد کسر

هرگاه شکلی را به قسمت های برابر تقسیم کنید و تعدادی از آن تکه ها را جدا یا رنگ کنید، کسری از آن شکل را انتخاب کرده اید.
مثال: شکلی ۳ قسمت مساوی دارد. ۲ قسمت آن رنگ زده شده است.
یعنی قسمت رنگی ۲ قسمت از ۳ قسمت مساوی است.

در ریاضی ۲ قسمت از ۳ قسمت مساوی را با۲/۳ نشان می دهند و به آن کسر می گویند

زمانی می توان برای ریاضی کسر نوشت که حتماً به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد. در غیر اینصورت نمی توان کسر نوشت مگر اینکه با اضافه کردن خط بتوان آنها را مساوی کرد و بعد برایش کسر نوشت .

نکته : هر کسری که صورت و مخرج آن مساوی باشد یک واحد کامل و برابر با یک است.

درس دوم کاربرد کسر در اندازه گیری ریاضی سوم

هدف: آشنایی با کاربرد کسر در اندازه گیری

گاهی در اندازه گیر یها طول جسمی یک واحد کامل نم یشود و چند میلی متراضافه تر یا کمتر است. این یعنی ما کسری از سانتی متر داریم.
 هر سانتی متر ۱۰ میلی متر است.
مثال:
طول یک مداد را با خط کش اندازه گرفت هایم.
طول مداد از ۷ سانتی متر بیشتر و از ۸ سانتی متر کم تر است.
طول مداد ۳ میلی متر از ۷ سانتیمتر بیشتر است. یعنی۳/۱۰
طول مداد ۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر است یا طول مداد ۷ سانتی متر و ۳/۱۰سانتی متر است .
کاربرد کسر در ساعت : هر ساعت برابر ۶۰ دقیقه است. هر چند دقیقه که از یک
ساعت گذشته باشد کسری از ۶۰ دقیقه را نشان می دهد.
مثال:
ساعت دو و نیم را نشان می دهد.
نیم ساعت همان ۱/۲ساعت است.
دایره
بهترین وسیله برای کشیدن دایره پرگار است.
جای سوزن پرگار مرکز دایره است.
خطی که از مرکز دایره می رسد شعاع و خطی که از یک طرف به طرف دیگر دایره برود قطر نام دارد .
شعاع نصف قطر است. قطر دوبرابر شعاع است .

درس سوم تساوی کسرها ریاضی سوم

هدف: آشنایی با کسرهای مساوی و مفهوم زاویه
زاویه: به ساعت توجه کنید. عقربه ی بزرگ ۱۰ دقیقه حرکت کرده است.
مسیر حرکت عقرب هی بزرگ رنگ شده است. این شکل یک زاویه را نشان می دهد.
حالا اگر عقربه ی بزرگ ۱۵ دقیقه حرکت کند.
زاویه ی حرکت عقربه زاوی هی راست است.
مستطیل ۴ زاویه ی راست دارد.
با گونیا می توان زاویه ی راست را تشخیص داد.

درس چهارم مقایسه کسرها ریاضی سوم

هدف: آشنایی با مقایسه کردن کسرها
برای مقایسه کسرها سه حالت ممکن است:
حالت اول: اگر صورت کسرها با هم برابر باشد کسری بزرگ تر است که مخرج کوچکتری داشته باشد.
۲/۳>2/5
حالت دوم: اگر مخرج کسرها با هم برابر باشد کسری بزرگ تر است که صورت بزرگتری دارد
۳/۸>2/8
حالت سوم:اگر صورت و مخرج هیچ کدام با هم برابر نباشد با رسم شکل مخرج ها را یکسان می کنیم تا بتوانیم مقایسه را انجام دهیم.
نکته : شکل ها را یک اندازه رسم کنید.
درس چهارم مقایسه کسرها ریاضی سوم
درس چهارم مقایسه کسرها ریاضی سوم
ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.