مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل دوم کسر ریاضی پنجم ابتدایی

0

نگاهی کلی به فصل دوم کسر ریاضی پنجم ابتدایی

این فصل شامل ٥ درس است. درس اول به معرفی کسرهای بزرگ تر از واحد می پردازد.
همچنین روش تبدیل یک عدد مخلوط به کسر و نیز روش تبدیل یک کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط آموزش داده می شود. درس دوم به جمع و تفریق عددهای مخلوط اختصاص دارد که در قالب فعالیت و به کمک بازنمایی ها و روش های مختلف آموزش انجام می گیرد.
در درس سوم ضرب کسرها در سه وضعیت ضرب یک عدد طبیعی در یک کسر، ضرب یک کسر در یک عدد طبیعی و ضرب دو کسر در یکدیگر آموزش داده می شود.
در درس چهارم دانش آموزان تقسیم کسرها را فرا می گیرند.
لازم به ذکر است که بخشی از آموزش تقسیم دو کسر در پایه ششم ادامه خواهد یافت.
در آخرین درس فصل ٢ به ضرب عددهای مخلوط پرداخته می شود،
همچنین در مورد ساده کردن کسرها نیز روش هایی مطرح می شود.

شبکه مفهومی فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی

شبکه مفهومی فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی
شبکه مفهومی فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی

درس اول کسرهای بزرگ تر از واحد

کسرهای بزرگ تر از واحد

اهداف درس اول کسرهای بزرگ تر از واحد

١ کسر بزرگ تر از واحد را درک و عدد مخلوط را به کسر بزرگ تر از واحد تبدیل می کند.
٢ کسر بزرگ تر از واحد را به عدد مخلوط تبدیل می کند.
٣ کسر بزرگ تر از واحد را به شیوه های مختلف نمایش می دهد.
ابزارهای مورد نیاز :
١ محور اعداد
٢ کاغذ یا مقوا برای نمایش کسرها

کتاب ریاضی پنجم سری کارپوچینو

درس‌نامه‌ای چکیده، انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست،انتخاب کنید، پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی)
  • &#۱۰۰۰۴;چند دوره امتحان نوبت اول و دوم
مشاهده

درس دوم جمع و تفریق عدد های مخلوط

جمع و تفریق عدد های مخلوط

اهداف درس دوم جمع و تفریق عدد های مخلوط

١ عددهای مخلوط را با یکدیگر جمع یا تفریق می کند.
٢ تفریق دو عدد مخلوط را در حالی که قسمت کسری عدد مخلوط دوم بیشتر از قسمت کسری عدد اول است انجام می دهد.
ابزارهای مورد نیاز :
١ محور اعداد
٢ کاغذ یا مقوا برای بازنمایی کسرها

درس سوم ضرب کسرها

ضرب کسرها

اهداف درس سوم ضرب کسرها

١ ضرب یک عدد طبیعی در یک کسر را مفهوم بخشی می کند و حاصل آن را به دست می آورد.
٢ ضرب یک کسر در یک عدد طبیعی را مفهوم بخشی می کند و حاصل آن را به دست می آورد.
٣ ضرب دو کسر در یکدیگر را انجام می دهد.
ابزارهای مورد نیاز
١ محور اعداد
٢ کاغذ یا مقوا برای نقاشی هندسی کسرها
۳ تعدادی مکعب مستطیل
٤ تعدادی سیب

حل تمرین ضرب کسرها

در تمرین ٦ بهتر است که از دانش آموزان بخواهید مثال های مختلفی بزنند و در هر حالت صفحات داده شده را مقایسه کنند. مثلاً یک کتاب ١٠٠ صفحه ای با کتاب ٢٠٠ صفحه ای و یا یک کتاب ٤٠٠ صفحه ای با یک کتاب ٣٠٠ صفحه ای مقایسه نشود.

درس چهارم تقسیم کسرها ریاضی پنجم ابتدایی

تقسیم کسرها

اهداف تقسیم کسرها ریاضی پنجم ابتدایی

١ تقسیم دو عدد طبیعی بر یکدیگر را مفهوم بخشی می کند و آن را به شکل کسر نمایش می دهد.
٢ تقسیم یک کسر بر یک عدد طبیعی را مفهوم بخشی می کند و آن را انجام می دهد.
٣ تقسیم یک عدد طبیعی بر یک کسر را مفهوم بخشی می کند و آن را انجام می دهد.
ابزارهای مورد نیاز:
١ محور اعداد
٢ کاغذ یا مقوا
٣ نان یا کلوچه یا اشیای مطرح شده در درس

ضرب عددهای مخلوط ریاضی پنجم ابتدایی

ضرب عددهای مخلوط

اهداف ضرب عددهای مخلوط ریاضی پنجم ابتدایی

١ ضرب دو عدد مخلوط را انجام می دهد.
٢ ضرب دو کسر را با ساده کردن به دست می آورد.
ابزار مورد نیاز :
کاغذ یا مقوا برای نمایش شکل های موردنظر

مرور فصل دو ریاضی پنجم ابتدایی

مرور فصل دو ریاضی پنجم ابتدایی
فرهنگ خواندن ریاضی پنجم ابتدایی
دانشمندان مسلمان و ایرانی در رشد و گسترش دانش ریاضی نقش مهمّی داشته اند.
برای مثال، ریاضی در دوره ی اسلامی با محمّد بن موسیٰ خوارزمی آغاز شد.
او در آثار و نوشته هایش از ریاضیات سایر کشورها از جمله یونان و هند و ایران قبل از اسلام استفاده کرد.
خطّ کسری هم که در ریاضی دوره ی اسلامی آمده، ابداع محمّد بن حصار، دانشمند مسلمان، است.
نمونه سوال فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.