مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عددهای چهار رقمی

0

حل مسئله فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

اهداف: آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد تفکر نظام دار (الگوسازی)

گاهی وقت ها در بعضی مسئله ها تمام حالت های ممکن خواسته می شود. در ای نگونه مواقع می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید و با رسم یک جدول منظم، داده های مسئله را مرتب کرده تا تمام حال تهای صحیح را به دست آورید.
مثال : همه ی عددهای سه رقمی را که رقم صدگان آن ها ۲، رقم دهگان آن ها ۳ یا ۴ و رقم یکان آن ها ۶ یا ۷ باشد بنویسید.
برای به دست آوردن تمام حال تها از جدول خوشه ای نظام دار استفاده می کنیم.

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

مثال:

در بعضی مواقع لازم است الگو را پیدا کرده تا به تمام حالت های ممکن برسید.

فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی
فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

درس اول معرفی عدد هزار ریاضی سوم

هدف: آشنایی با اولین عدد چهاررقمی

سال گذشته خواندید ۱۰ تا یکی م یشود یک دسته ۱۰ تایی و ۱۰ تا ۱۰ تایی می شود یک دسته صدتایی . حالا اگر به ۹ دسته صد تایی ، یک دسته صدتایی اضافه کنیم می شود ده دسته صدتایی یعنی ۱۰۰۰ (هزار) هزار یک عدد چهار رقمی است.
شما می توانید برای درست کردن عددهای مختلف از یکی، ده تایی، صدتایی و هزارتایی استفاده کنید.

درس دوم ارزش مکانی ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ارزش مکانی اعداد چهاررقمی

برای خواندن و نوشتن اعداد باید طبقه های آن ها را مشخص کنید. برای این کار از جدول ارزش مکانی استفاده کنید. با شناخت عدد ۱۰۰۰ یک ستون به جدول ارزش مکانی اضافه می شود.

مثال

عدد ۱۳۳۸- حروف هزار و سیصد و سی و هشت
با کمک ارزش مکانی به سادگی می توانید عدد بسازید. کافی است هر عددی که داده شده را در جایگاهش قرار دهید.

یادآوری← سانتی متر و میلی متر واحدهای اندازه گیری طول هستند.
هر سانتی متر ۱۰ میل یمتر است.

نکته

هر ۱۰۰ ریال برابر است با ۱۰ تومان. برای تبدیل پول از ریال به تومان می توانید صفر یکان را بردارید تا به تومان تبدیل شود و اگر خواستید از تومان به ریال تبدیل کنید یک صفر جلوی عدد قرار دهید.
به خاطر بسپارید ← واحد پول کشور ایران ریال است اما در خرید و فروش از واحد تومان استفاده می شود.

مثال: ۲۰۰ تومان برابر است با ۲۰۰۰ ریال

 ۳۰۰۰ ریال برابر است با ۳۰۰ تومان

درس سوم ارزش پول ریاضی سوم

هدف: آشنایی با ارزش پول ، متر، کیلومتر

براي اینکه بتوانیم دو عددرا باهم مقایسه کنیم باید، ابتدا تعداد رقم ها را مقاسیه کنیماگر تعداد رقم هاي یک عدد بیشتر بود آن عدد بزرگتر است.

اگر تعداد رقم ها مساوي بود، اولین رقم از سمت چپ دو عدد را باهم مقایسه می کنیم هرکدام بزرگتر بود آن عدد بزرگتر است و اگر مساوي بود، رقم بعدي از سمت چپ را مقایسه می کنیم و اگر مساوي بود باز رقم بعدي را.

مثال

۳۴۳۰ >3310

اگر طول میز یک متر و ۴۵ سانتیمتر باشد یعنی ۱۴۵ سانتی متر

سانتی متر ۱۴۵= ۴۵ + ۱۰۰

ارزش پول ← تمام کشورها برای خرید و فروش واحد پول دارند.

برای مقایسه کردن ارزش پول کشورها با یکدیگر ابتدا باید پول کشورها را تبدیل کرد.

واحد پول کشورهاي مختلف با هم فرق می کند. واحد پول کشور ما به ریال است.

براي کارهاي بانکی و رسمی از واحد ریال استفاده می شود ولی دربین مردم و در خرید و فروش و در بازارها از واحد تومان استفاده می شود.

۱تومان برابر با ۱۰ ریال است.بنابراین ۱۰ تومان برابر با ۱۰۰ ریال و ۱۰۰ تومان برابر با ۱۰۰۰ ریال است.

براي تبدیل تومان به ریال جلوي عدد، یک صفر اضافه می کنیم و براي تبدیل ریال به توان یک صفر از جلوي عدد برمی داریم .

مثال ← یک دلار کشور شورستان به اندازه ی ۲۰۰ تومان ارزش دارد. ۳ دلار این کشور ارزش بیشتری داردیا ۵۵۰ تومان؟ چرا؟

۵۵۰ < ۶۰۰
تومان   دلار

یکی دیگر از واحدهای اندازه گیری برای طول های زیادش فاصل هی دو شهر کیلومتر است. هر کیلومتر ۱۰۰۰ متر است.

درس چهارم عددهای تقریبی ریاضی سوم

اهداف: آموزش تقریب در عدد چهاررقمی

گاهی برای محاسبه راحت تر، اعداد به صورت تقریبی حساب می شوند.
برای این کار رقم یکان، دهگان و یا صدگان را حذف کنید و به جای آن صفر بگذارید.

جرم اجسام را با وسیل های به نام ترازو اندازه می گیرند. برای اندازه گیری جرم اجسام کوچک از واحد گرم و برای اندازه گیری اجسام بزرگ از کیلوگرم استفاده می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.