مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس ۱۲

2

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس ۱۲

عصر صفویه عصر شکو فایی، دانش ومعماری وهنر در ایران است.

بسیاری از دانشمندان،نویسندگان و هنرمندان دردوره ی صفویه ظهور کردنند.

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

در دوره ی صفویه تجارت وداد وستد رونق زیادی پیدا کرد.

درآمد حکومت صفوی ومخارج شاه ودرباریان ازراه مالیات هایی که از ولایات می گرفتند، تامین می شد.
کشاورزان،بازرگانان و صنعتگران وهمه ی مردم مجبور بودند مالیات بدهند وقانون و مقررات خاصی هم نبود.

دلایل گسترش هنر ومعماری در دوه ی صفویه

۱ تبدیل شدن حکومت صفویه به حکومتی قدرتمند و یک پارچه
۲ -رونق تجارت وداد و ستد از راه خشکی و آبی
۳ -ساختن ره ها و کاروان سراها وایجاد امنیت درراه ها
۴ـ حمایت حاکمان صفوی از هنر مندان وصنعتگران و دانشمندان

صادرات کالا از راه خشکی با کاروان هاو از راه دریا با کشتی به کشور دیگرفرستاده می شد.

سوالات مطالعات ششم ابتدایی درس ۱۲

۱-در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بوده است؟
اوضاع سیاسی واجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت وهر بخش آن دراختیار حکومتی بود.

۲-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورد؟
آن ها مخالفان خود را در داخل سرکوب کردند. همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب وازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

۳-چند تن از هنر مندان، دانشمندان ونویسندگان عصر صفویه را نام ببرید.
کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی، شیخ بهایی و عالمه مجلسی.

۴-پایتخت های صفوی کدام شهر ها بودند؟
تبریز، قزوین، اصفهان

۵-دردوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کاال های صادراتی چگونه جا به جا میشد؟
هم از راه خشکی با کاروان ها وهم از راه دریا باکشتی فرستاده می شود .

۶-کاال های صادراتی مهم ایران در دوره صفویه را نام ببرید.
ابریشم، پارچه های زربفت، سنگ های قیمتی وخشکبار.

۷-چه عاملی سب ب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند؟
برقراری امنیت در راه ها وشهرها به وسیله ی صفویان

۸-به چه مکان هایی« کاروانسرا»  می گویند؟
کاروانسرا محل تامین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بود که راه های طوالنی رااز شهری به شهر دیگر طی می کردند.

۹ -درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه ودرباریان از کجا تامین می شد؟
از راه مالیات هایی که از ولایت می گرفتند. کشاورزان ،بازرگانان وصنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند
بخشی از درآمد خود را به ماموران حکومت بدهند.

۱۰-سفرنامه چیست؟

در گذشته ی بسیاری از جهانگردان،دیده ها وشنیده ها وخاطرات خود را ا ز سفرنامه هایشان می نوشتند و گاهی با نقاشی نیز تصویر می کردند.

۱۱-جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند؟
برای آشنایی باشهرهای دیگرومردمان آنها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی ومشقت سفر می کردند.گاهی نیز بعضی حکومت ها، افرادی را به صفر های دور ودراز به کشورهای دیگر روانه می کردند تا اطالعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.

۱۲-علل گسترش هنر ومعماری در دوره ی صفویه چه بود؟
حکومت قدرتمند ویکپارچه، رونق تجارت، برقراری امنیت در راه ها وشهر ها، حمایت هنرمندان

۱۳-موسس سلسله ی صفویه………………… بود.
شاه اسماعیل
۱۴-مشهور ترین پادشاه صفوی…………………..بود که شهر ……………… را به پایتختی برگزید.
شاه عباس اول – اصفهان
۱۵-صفویان مذهب………………را مذهب رسمی کشور اعالم کردند.
شیعه
۱۶-صفویان از …………………..و مراسم مذهبی حمایت میکردند وبه ساختن مسجد عالقه مند بودند.
عالمان دینی
۱۷-دشمنان قدرتمند صفویان درغرب ……………… و در شرق …………….. بودند.
۱۸-حاکمان صفوی به ویژه شاه عباس از هنرمندان ………………. و ……………….. حمایت میکردند و پول زیادی برای ساختن بناهای با شکوه خرج می کردند.
الف خط زمانی را بخوانید وپاسخ دهید.
سلسله ی صفویه درچه سالی تاسیس شد؟
۹۰۷هجری
مسجد شیخ لطف اهلل در چه سالی ساخته شد؟
۱۰۱۱هجری
[alert type=”info”]جزوه ی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس ۱۲.[/alert]

2 دیدگاه ها
  1. ?? می گوید

    بد نبود بلکه محشررررررر بود عاشق همتونم ?????♥️?❤️?♥️

  2. بی نام می گوید

    دمتون گرم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.