مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی خواندن سورهٔ فلق
۲ علاقه به زیبا خواندن سورهٔ فلق
۳ آشنایی با شکلهای مختلف تنوین
۴ توانایی روخوانی عبارات قرآنی دارای تنوین
۵ آشنایی با این پیام قرآنی که همهٔ نعمت ها از خداوند است.
۶ آشنایی با معنای کلمه های «نعمة » و «اللّٰه»
سوره ی فَلَق
بِسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ
۱ قُلۡ اَعوذُ برَبِّ الۡفَلَقِ
۲ مِنۡ شَِرّ ما خَلَقَ
٣ وَ مِنۡ شَِرّ غاسِقٍ اذا وَقَبَ
٤ وَ مِنۡ شَِرّ ا لنَّفّاثاتِ فى الۡعُقَد
٥ وَ مِنۡ شَِرّ حاسِدٍ اذا حَسَدَ
بخش بخش بخوانید.
نوحٍ
قُوٍَّ ة
صِراطٍ
مُسۡتَقىمٍ
۱ وَ ما تَسۡقُطُ مِنۡ وَرَقٍَة الّ ىَعۡلَمُها
۲ وَ لا حَبٍَّة فى ظُلُماتِ الۡاَرۡضِ
۳ وَ لا رَطۡبٍ وَ لا ىاِبسٍ
٤ الّ فی کِتابٍ مُبینٍ

پیام قرآنی درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

وَ ما بِكُمۡ مِنۡ نِعۡمَةٍ فَمِنَ ا للِّٰه
همه ى نعمت ها را خدا به ما بخشىده است.
نِعۡمَة: نعمت
اَللّٰه: خدا

پیام قرآنی درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآنی درس پنجم سورۀ فلق قرآن دوم ابتدایی

آموزش نماد تنوین
آن گاه حرف «نۡ » را به « ا « ،» اَ » و « اُ » اضافه م یکند تا دانش آموزان بخوانند. سپس آموزگار می گوید صداهای « ِ نۡ « ،» َ نۡ »
و « ُ نۡ » در قرآن به صورت « ٍ « ،» ً ا » و « ٌ » نوشته می شود. آ نگاه لوحهٔ اول درس را که ترکیب حروف با تنوین « ٍ » است،
نصب م یکند تا دانش آموزان چگونگی خواندن این تنوین را، تمرین کنند. سپس لوحهٔ سورهٔ فلق را نصب می کند و با اشارهٔ صحیح به هر یک از بخ شهای کلمات، از دانش آموزان می خواهد که کلمات را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانند.
تذکر
گاهی دانش آموزان کلمهٔ «ما » در آیهٔ دوم را مشدّد و به صورت «شَِرّ مّا » می خوانند. با نشان دادن «ما » و تشدید نداشتن آن رفع اشکال می شود.
عدم تلفّظ تشدید «ن » در عبارت «شَِرّ النِّفّاثاتِ » که با نشان دادن تشدید «نّ »، صداکشی و بخش کردن آن، این اشکال برطرف می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.