مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

۱ آشنایی با به عنوان یکی از آداب اسلامی  «سلام »
۲ تمایل به سلام کردن در برخورد با دیگران
۳ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران
۴ الگوگیری از رفتار پسندیدهٔ حضرت محمد(ص) در پیش قدم بودن در سلام

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ سلام و احوا لپرسی را به عنوان یکی از آداب اسلامی می شناسد.
۲ این ادب اسلامی را به هنگام برخورد با سایرین رعایت می کند.
۳ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل نشان می دهد.
۴ با الگوگیری از سیرهٔ پیامبر اکرم(ص) پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند می داند.
۵ شیوه های مختلف سلام کردن را نام می برد.

مفاهیم کلیدی
سلام
پیامبر مهربان

فکر می کنم درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

چرا سلام کردن کار خوب و زیبایی است؟

سلام مقدمه دوستی، سرآغاز سخن، موجب مهر و محبت، دارای پاداش فراوان و… است.

گفت و گو کنیم درس پانزدهم بچّه ها سلام هدیه دوم ابتدایی

خدا به ما پاداش می دهد؛ خدا ما را خیلی دوست دارد؛ با این کار به هم احترام می گذاریم و… .

سلام، آغاز همه چیز است با دوستی و محبت و احترام
متقابل نسبت به مخلوقات خدا.
در مورد سلام کردن، نکات زیادی وجود دارد که مرور آن ها ب یفایده نیست. از جمله آن ها که:
هم کوچک ترها اول به بزرگ ترها سلام می کنند و هم بزرگ ترها سعی می کنند در سلام کردن به کوچک ترها پیش قدم باشند.
همان گونه که در متن درس آمده پیامبر اکرم (ص) در سلام کردن به کوچک ترها پیش قدم بوده اند .
بزرگ ترها به کوچک ترها سلام می کنند تا آن ها یاد بگیرند.
سلام کردن به تنهایی کافی نیست و باید دوستی و صمیمیت هم همراه آن باشد.
سلام، مقدمهٔ آشنای یها است تا هیچ کس با دیگران غریبه نباشد و احساس غریبی نکند و… .

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.