مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد

0

اهداف درس هفتم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد 

۱ –   تشخیص کاست یهای احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی؛
۲  – پرورش توانایی تولید مادّهٔ درسی در دان شآموزان با نظارت و هدایت آموزگاران؛
۳  – پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اولیا؛
۴  – بهر ه گیری از مشارکت همکاران در تألیف کتاب؛
۵  بهر ه گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب؛
۶  – آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سنّت های بومی یا منطقه ای؛
۷  – شناخت بیشتر شخصی تهای علمی و فرهنگی محلّ زندگی؛
۸ –  توجّه عمیق تر به لهجه، گویش و نشان ههای زبان محلی؛
۹  – پرورش توانایی تفکّر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی؛
۱۰  – ایجاد علاقه نسبت به فرهنگ محلّی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای.

روش پیشنهادی تولید درس آزاد: بارش فکری

مراحل تولید

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

۱ –  با نظرخواهی از دانش آموزان، موضوعی مرتبط با فرهنگ بومی و محلّی انتخاب می شود.
۲ –  قوانین مربوط به بارش فکری برای دانش آموزان مطرح می شود و آنها ملزم خواهند شد این قوانین را رعایت کنند.
انتقاد کردن، آری، رد کردن دیدگاه های دیگران، خیر.
ساختن ایده های بهتر از ترکیب ایده های مطرح شده؛ استقبال از هرچه بیشتر شدن ایده ها.

۳ –  نظرات یا اطّلاعات دانش آموزان دربارهٔ موضوع انتخابی پرسیده می شود و کلیهٔ جمله ها بدون کم و کاست، روی تابلو نوشته می شود.
۴  – پس از تمام شدن بارش فکری دانش آموزان، آنها گروه بندی می شوند تا راجع به جمله های نوشته شده در گروه گفت وگو کنند و از این طریق، جمله های تکراری را حذف نمایند. جمله هایی را که قابلیت ادغام دارند، ادغام و جمله هایی که نیاز به اصلاح دارند، اصلاح کنند.
۵ –  جمله های جدید، مجدداً بر روی تابلو نوشته می شوند و با نظر کلیهٔ دانش آموزان، اولویت بندی صورت می گیرد.
۶ –  متن حاصل بعد از تنظیم و نهایی شدن با خطّ خوش، بر روی تابلو نوشته می شود و همهٔ دانش آموزان، آن را در کتاب خود می نویسند.

نکتۀ مهم: پیشنهاد می شود در هر استان، متون تولید شده در این فصل، گردآوری و جمع بندی شود.

نوشته به گونه ای باشد که ویژگی های آن استان را به خواننده معرّفی کند.

این مطالب برای گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف ارسال شود

تا از کنار هم قرار دادن آنها کتابی با عنوان دایرة المعارف استان شناسی تولید شود که مخاطبش دانش آموز دورهٔ ابتدایی باشد.

بدیهی است استا نهایی که مطلبی ارسال نکنند، در آن کتاب، غایب خواهند بود.

معلمان گرامی می توانند هفت جلسه را طبق برنامهٔ درس های پیشین به درس آزاد اختصاص دهند.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.