مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی خواندن سورهٔ نصر و عبارات قرآنی درس
۲ شناخت حرف همزه (ء) و توانایی خواندن ترکیب آن با حرکت های کوتاه و تنوین
۳ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ شکرگزاری
۴ آشنایی با داستان فتح مکّه
۵ علاقه به خواندن زیبای سورهٔ نصر
۶ آشنایی با معنای کلمهٔ «رزق »

سوره ی نَصر

بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحیمِ
۱ اذا جاءَ نَصۡرُ اللِّٰه وَ الۡفَتۡحُ
۲ وَ رَاَىۡتَ النّاسَ ىَدۡخُلونَ
فى دىنِ اللِّٰه اَفۡواجًا
۳ فَسَِبّحۡ بحَمۡدِ رَِبّكَ
وَ اسۡتَغِۡفرۡهُ انَّه و كانَ تَوّابًا

آموزش نماد همزه )ء( و ترکیب آن با حرک تهای کوتاه و تنوین:

در دومین کلمه از آیهٔ اوّل این سوره (جاءَ) به نماد جدید همزه می رسید. این نماد به روش زیر تدریس می شود

برای آموزش همزهٔ ساکن (ءۡ)، شما می توانید با تلفّظ واضح همزه در آخر کلماتی مانند دُعاء، شَ یء، سوء، ماء و سَماء، شیوهٔ تلفظ همزه ساکن را به ایشان بیاموزید

تذکر: در صورت لزوم می توان بخش های دارای اتّصال یا تشدید مانند «فَسَِبّحۡ » و «وَ اسۡتَغِۡفرۡهُ » را دو یا سه بار نشان داد تا با توجّه و دقّت بیشتری خوانده شود.

ممکن است هنگام تدریس و تمرین سورهٔ نصر، دانش آموزان برخی از کلمات را صحیح نخوانند. اهمّ این مشکلات به شرح زیر است که در صورت بروز به شیوهٔ بیان شده، این اشکالات را برطرف کنید.
الف_ تبدیل « و » به «ف » و مشدّد خواندن «ف » در کلمهٔ «افواجًا » که با بخش کردن و کشیدن صدا رفع می شود.
ب_عدم تلفّظ «ح » در دو کلمهٔ « وَ الفَتح » و «فَسَِبّحۡ » که با صدا کشی و تأکید بر تلفّظ «ح » رفع اشکال می شود.
پ_ عدم تلفّظ « ه » در «وَ اسۡتَغِۡفرۡهُ » در حالت وقف، که با صداکشی و تأکید بر تلفّظ «ه » رفع اشکال می شود.

پیام قرآنی درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی

کُلوا مِنۡ رِزۡقِ رَِبّکُمۡ وَ اشۡکُروا لَه و
از روزیِ پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید.

پیام قرآنی درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآنی درس هفتم سورۀ نصر قرآن دوم ابتدایی
ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.