مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

0

اهداف درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

۱ درک اهمیت نظافت و پاکیزگی و آگاهی از نیاز خود به پاکیزگی (توجه به حیطه خود شناسی)
۲ آشنایی با آداب نظافت و پاکیزگی به عنوان یکی از مظاهر اخلاق و رفتار اسلامی
۳ تمایل به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکانها و شرایط مختلف
۴ تلاش به رعایت پاکیزگی و نظافت در مکانها و شرایط مختلف
۵ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ یکی از نعمتهای خدا که موجب پاکیزگی است.

انتظارات
دانش آموز طی فرایند آموزش:
۱ رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و خودش را از نشانهٔ رفتار یک فرد خوب و مسلمان می داند.
۲ اهمیت و نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی محیط را برای دیگران بیان می کند.
۳ نسبت به رعایت نظافت و حقوق دیگران در این زمینه تلاش می کند.
۴ دربارهٔ داستان درس قضاوت و اظهار نظر می کند.
۵ مصادیق و نمون ههایی از رعایت پاکیزگی محیط و نظافت را در زندگی روزمرهٔ خود، تشخیص می دهد و بیان می کند (خودشناسی).
۶ نظافت شخصی و نیز محیط پیرامون را رعایت می کند.
۷ نسبت به حفظ طبیعت به عنوان یکی از نعم تهای خدا احساس مسؤولیت و تلاش می کند.

مفاهیم کلیدی
پاکیزگی
طبیعت زیبا
نعمت

گفت و گو كنيم درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

چگونه مي توانيم محيط كلاس و مدرسه را تميز نگه داريم؟

کنار هر نیمکت یک کیسهٔ کوچک برای ریختن تراشه های مداد و یا… قرار دهیم. یا هر چند وقت یک بار در نظافت کلاس و مدرسه فعالیت هایی را انجام دهیم و… .

بگرد و پیدا کن درس شانزدهم طبیعت زیبا هدیه دوم ابتدایی

آفتاب گردان، نرگس، لاله و رُز

اهمیت پاکیزگی و نظافت

طبیعت نعمت خداست. ما نباید آن را کثیف کنیم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.