مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

0

اهداف درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

۱ تقویت مهارت فراشناخت در حوزه تفکّر؛
۲ تقویت هوشمندی و دانایی دانش آموزان، به منظور آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی؛
۳ تقویت بهره گیری از مهارت های تفکّر در بهبود روابط میان فردی؛
۴ آشنایی بیشتر با نقش شهروندی از طریق تأثیر تفکّر در توسعهٔ مهارت های زبان آموزی.

دانش زبانی درس سوم فارسی ششم ابتدایی دانایی و هوشیاری

خواندن درست کلمه به درک مفهوم آن در جمله کمک می کند.

می توان یافتن کلمات چند بخشی با معانی مختلف در جمله را در تکلیف شب دانش آموزان گنجاند.

در سال های گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک بخش (هجا) دارند.
مانند گل، دل، رفت ، چید
گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش (هجا) دارند.
رفتن دل دار گُل کار ( ۲ بخش)
رفتنی دل داری گل کاری ( ۳ بخش)
خواندنِ کلمه ها و جمله های کوتاه و یک بخشی معمولاً مشکلی ندارد؛ امّا در چند بخشی ها ،تشخیص شکل درست خواندن، دشوار است.

بخوان و حفظ کن سخن

شعر «سخن » گزیده ای از مثنوی «لیلی و مجنون » حکیم نظامی است.

وی این شعر را با محتوای اندرز، خطاب به فرزندش در سی و شش بیت سروده است.

در بیت نخست آن می گوید:
ای چارده ساله قُرّة العین                   بالغ نظر علوم کوْنین…
مفهوم کلی این شعر بر «پرهیز از بیهوده گویی و دعوت به کم گویی، گزیده گویی و سنجیده گویی » استواراست

و با ابیات و مثل های گوناگونی قرابت معنایی دارد .

از آن جمله می توان به بیت زیر اشاره کرد:
کم گوی و گزیده گوی چون دُر              تا ز اندک تو جهان شود پر
همخوانی و جمع خوانی شعر در کلاس به روند حفظ شعر کمک می کند.

بخوان و حفظ کن سخن
بخوان و حفظ کن سخن

فعالیت های نگارشی

هدف اصلی از طرح این فعالیت، تقویت توانمندی ساخت واژه بر پایهٔ حروف مشترک است.
ساخت واژه به گسترش دامنهٔ واژه ها می انجامد.

فعالیت های نگارشی (بخش ٢)

فعالیت این بخش مربوط به خلاصه نویسی است. از ویژگی های مثبت این روش می توان به مواردزیر اشاره کرد:
ایجاد نظم فکری؛
طبقه بندی ذهنی؛
گزیده گویی.

فعالیت های نگارشی (بخش ٣)

فعالیت شمارهٔ سوم این بخش به نقش خردمندی و دانایی در روابط اجتماعی و پرهیز از نزدیکی ودوستی با افراد نابخرد و تأکید دوست یابی اشاره دارد.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.