مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی

0

اهداف درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی

۱ توانایی روخوانی سورهٔ حمد
۲ توانایی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف «ك »
۳ آشنایی با پیام قرآنی دربارهٔ نیکوکاران
۴ علاقه به خواندن زیبا و آهنگین سورهٔ حمد
۵ تقویت علاق ه به یادگیری و خواندن مستمر قرآن کریم

آموزش نماد « ك »: حرف «ک » را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید تا آن را بخوانند. آ نگاه شکل «ك » را روبه روی «ک » بنویسید و بگویید در کلمات قرآنی حرف «ک » به صورت « ك » نوشته م یشود. در این هنگام به این دو حرف

اشاره کنید. سپس از دانش آموزان بپرسید شکل « ك » چه صدایی دارد؟
دانش آموزان پاسخ می دهند: ك. آ نگاه این شکل را با حرکات کوتاه( َ ِ ُ ) نوشته از آنها بخواهید که این ترکیبات را بخوانند.

پیام قرآنی درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی

وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنینَ
مُحۡسِن: نیكوكار
خدا، نیكوكاران را دوست دارد.

پیام قرآنی درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآنی درس سوم سورۀ حمد قرآن دوم ابتدایی

انتظار می رود دانش آموزان به این نکات اشاره کنند:
نمونه ای از کارهایی را که خداوند دوست دارد، نام ببرند.
خداوند انسا نهایی را که کار خوب می کنند، دوست دارد.
به کارهایی که خداوند دوست دارند آنها انجام دهند، اشاره کنند و …

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.