مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

0 ۴۳۳

اهداف درس دهم سورۀ فیل قرآن دوم ابتدایی

1 توانایی خواندن سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون و عبارات قرآنی درس
2 علاقه به خواندن زیبای سورهٔ فیل و سورهٔ ماعون
3 توانایی خواندن کلمات دارای حرف همزه « أ »
4 آشنایی با داستان اصحاب فیل

سوره ی فیل
بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّ حىمِ
1 اَلَمۡ تَرَ کَىۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ
باَصۡحابِ الۡفىلِ
2 اَلَمۡ ىَجۡعَ ل کَىۡدَهُمۡ فى تَضۡلىلٍ
3 وَ اَرۡ سَلَ عَلَىۡهِمۡ طَىۡرًا اَبابىلَ
4 تَرۡ مىهِمۡ بحِجارَ ه مِنۡ سِجّىلٍ
5 فَجَعَلَهُمۡ کَعَصۡفٍ مَأۡکولٍ

روش تدریس أ (همزه)
آموزش کلمات دارای همزه روی الف (أ): در آخرین کلمهٔ این سوره به کلمهٔ «مأکول » می رسیم که نماد جدید دارد. می گوییم در فارسی هم، این شکل همزه (أ) را داریم که کرسی یا پایهٔ آن الف است؛ مانند: مَأمور، تألیف.

برخی از اشکالات رایج در خواندن سورهٔ فیل عبارت است از:
نخواندن تشدید در کلمهٔ «سجّیل ؛»
نخواندن تنوین در کلمات «طیرًا » و «بحجارٍه ؛»
این اشکالات با نشان دادن تشدید، تنوین، تأکید و صداکشی رفع می شود.

قصّه ی آیه ها اصحاب فیل
اقۡۡرَأۡ کِتابَکَ
2 ىَأۡکُلُ مِمّا تَأۡکُلونَ مِنۡهُ
3 وَ کانَ ىَأۡمُرُ اَهۡلَه و بالصَّلاِه وَ الزَّکاِه

انس با قرآن در خانه
وَ مُبَشِّرًا بِرَسولٍ یَأۡتى مِنۡ بَعۡدِی اسۡمُه و اَحۡمَدُ

سوره ی ماعون درس دهم قرآن دوم ابتدایی

سوره ی ماعون درس دهم قرآن دوم ابتدایی

سوره ی ماعون درس دهم قرآن دوم ابتدایی

بسۡمِ اللِّٰه الرَّحۡمٰنِ الرَّحىمِ
1 اَ راَىۡتَ الَّذى ىُکَِذّبُ با ل دىنِ
2 فَذٰ لِکَ الَّذى ىَ دعُّ الۡىَتىمَ
3 وَ لا ىَحُضُّ عَلىٰ طَعامِ الۡمِسۡکىنِ
4 فَوَىۡلٌ للۡمُصَلّىنَ
5 اَلَّذىنَ هُمۡ عَنۡ صَلاِتهِمۡ ساهونَ
6 اَلَّذىنَ هُمۡ ىُرائونَ
7 وَ ىَمۡنَعونَ الۡماعونَ

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.