مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اول سکون قرآن دوم ابتدایی

0

درس اول الف کوچک، سکون و ترکیب حروف و حرکات

اهداف درس اول قرآن دوم ابتدایی

۱ آشنایی با الف کوچک
۲ آشنایی با دو صفت بخشندگی و مهربانی خدا در قالب پیام قرآنی
۳ تقویت مهارت ترکیب حروف با حرکات و خواندن کلمات و عبارات قرآنی
۴ توانایی خواندن بخش های دارای حرف ساکن
۵ یادآوری قرائت سور ههای توحید و کوثر
۶ تقویت علاقه به یادگیری قرآن و خواندن مستمر آن

پیام قرآنی درس اول سکون قرآن دوم ابتدایی

هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحیمُ
خدا بخشنده و مهربان است.

الرَّحۡمٰن: بخشنده

الرَّحیم: مهربان

پیام قرآنی درس اول قرآن دوم ابتدایی
پیام قرآنی درس اول قرآن دوم ابتدایی

دانش آموزان هنگام بخش خوانی، صدای « ِ » قبل از «ی » را در کلماتی مانند «هِیَ » و «رَواسِیَ » مانند سایر کسره ها می خوانند.

این شیوهٔ خواندن غلط نیست؛ هر چند به تدریج در خواندن شمرده و روان کلمات می آموزند که این صدا را به صورت «ای » بخوانند.

دو نکتۀ مهم
۱ مناسب ترین نحوهٔ خواندن این است که دانش آموز با دیدن هر بخش از کلمه همان بخش را با صدای بلند بخواند؛ لازم نیست تمام بخ شهای یک کلمه را در ذهنش جمع کند و سپس آن کلمه را یک جا بخواند.
۲ سرعتِ طی کردن مراحل بخش خوانی، شمرده خوانی و روان خوانی  به استعدادهای فردی و مقدار تمرین دانش آموزان بستگی دارد. با دادن فرصت لازم به دانش آموزان و عدم انتظار از این که همهٔ آنها در یک زمان به این مهارت دست یابند، از ایجاد اضطراب و احساس عدم موفقیت جلوگیری کنید.

آموزش علامت سکون

کلمات «سَر، دل، قُم » را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید آنها را بخوانند.

آ نگاه به حرف «ر » در کلمهٔ «سَر » اشاره کنید و بپرسید: «آیا این حرف دارای یکی از حرکات «َ ِ ُ ا و ی » است؟

دانش آموزان پاسخ خواهند داد: خیر.
همین گونه دربارهٔ حروف «ل » و «م » در کلمات «ِدل » و «قُم » بپرسید.

پس از پاسخ دان شآموزان، با اشاره به حروف «ر » و «ل » و «م » در کلمات فوق بگویید در قرآن روی این حروف که هیچ حرکتی ندارند،

یک علامتی مانند ( ٌ )می گذارند. آن گاه علامت سکون را روی حروف مذکور بنویسید و برای دانش آموزان توضیح دهید هرگاه این علامت روی حرفی بود، یعنی آن حرف هیچ حرکتی ندارد
و باید آن را با حرکت قبل از خودش در یک بخش، خواند.
سپس کلمات «لَمۡ « ،» مِنۡ » و «قُلۡ » را از روی تخته نشان دهید و با اشاره از حرکت کوتاه «َ ِ ُ » به علامت سکون ( ٌ ) از دانش آموزان بخواهید، آنها را بخوانند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.