مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

مطالعات اجتماعی ششم

فصل پنجم پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی مطالعات ششم ابتدایی

ظهور و گسترش اسلام دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد. پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمّد (صلی اللهّٰ علیه وآله) پس از هجرت از مکهّ به مدینه، حکومت اسلامی تشکیل دادند و از آن زمان به بعد…