مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

قرآن دوم

آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی

در آموزش قرآن پایه اول چه گذشته است؟ دانش آموزان در پایه اول ابتدایی با قرائت زیبا و جمع خوانی هفت سوره کوتاه قرآن کریم و اشعاری درباره مضمون این سوره ها،…