نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّه

اهداف درس نگاره 9 فارسی اول دبستان مسجد محلّه ۱ آشنايی با قرآن ۲ آشنايی با مسجد ۳ دقّت و توجّه و علاقه مندی به رعايت نظم و ترتيب و بهداشت در مسجد ۴ آشنايی با مؤذن، امام جماعت، وسايل موجود در مسجد ۵ آشنايی با نحوهٔ وضو گرفتن ۶ توانايی…

نگاره 8 فارسی اول دبستان دنيای قشنگی

اهداف درس نگاره 8 فارسی اول دبستان چه دنيای قشنگی! ۱ آشنايی با باغ وحش ۲ آشنايی با حيوانات وحشی ۳ تقويت علاقه نسبت به حيوانات ۴ آشنايی با مکان و نوع زندگی حيوانات ۵ آموزش رعايت نکات ايمنی در باغ وحش ۶ توجّه به قدرت خداوند در تنوّع…

نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستايی!

اهداف درس نگاره 7 فارسی اول دبستان چه روستايی! 1 آشنايی با روستا و روستانشينان ۲ آشنايی با خانه های روستايی و پديده های موجود در روستا ۳ آشنايی با روحيهٔ همکاری در روستا ۴ آشنايی با وسايل کشاورزی در روستا و محصولات روستايی ۵ آشنايی و…

نگاره 6 فارسی اول دبستان بازی، تماشا

اهداف درس نگاره 6 فارسی اول دبستان بازی،بازی، تماشا ١ آشنايی با بوستان (پارک) و قسمت های مختلف آن ٢ تقويت مهارت های زبانی ٣ رعايت مقررات عمومی در بوستان و توجه به تابلوها (مراقبت از فضای سبز، رعايت بهداشت، آب خوردن از محل آب آشاميدنی…

نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر

اهداف نگاره 5 فارسی اول دبستان از کلاس ما چه خبر ۱- آشنايی با کلاس درس و قوانين آن ۲- آشنايی با معلم و نقش او در آموزش ۳- رعايت ادب و احترام نسبت به معلم ۴- ايجاد ارتباط مؤثر دانش آموزان با يکديگر ۵- توانايی تلفظ کلمات کليد واژه های…

نگاره4 فارسی اول دبستان

اهداف درس نگاره4 فارسی اول دبستان : آشنایی با نهاد مدرسه و مقررات آن ۲. آشنایی با پرچم ایران و توجه به رنگ‌های آن ۳. آموزش و رعایت نظم و ترتیب و بهداشت فردی آشنایی با بخش‌های مختلف، مدرسه ، نمازخانه، آب‌خوری، دست‌شویی و... و…

نگاره3 فارسی اول دبستان:یک دو سه راه مدرسه

روش تدریس نگاره3 فارسی اول دبستان:یک دو سه راه مدرسه درنگاره 1 به خونه ازاده رفتیم درنگاره 2 ازاده اماده بود بره مدرسه تو این نگاره آزاده تو راه مدرسه است بچه‌ها  این تصویر کجاست? خانم تصویر خیابان خانم آزاده با پدرش داره می‌ره مدرسه…

نگاره2 فارسی اول دبستان:بچه ها آماده

اهداف درس نگاره2 فارسی اول دبستان:👇👇👇👇👇 1.رعایت بهداشت فردی و استفاده کردن از وسایل شخصی 2.علاقه‌مند کردن فراگیران برای انجام دادن وظایف خود 3.نظم و ترتیب در انجام دادن کارهای روزمره 4.توانایی تلفظ کلمات کلیدی 5.توانایی نوشتن از راست…

نگاره1 فارسی اول دبستان :به خانه ی ما خوش آمدی

اهداف درس نگاره1 فاسی اول دبستان : نگاره1 فارسی اول دبستان: 1-آشنایی با نهاد خانواده و اعضا و وظایف هرکدام از آن‌ها 2-احترام گذاشتن به اعضای خانواده 3ـ آشنایی با ابزارها وسایل زندگی 4توانایی تلفظ کلمات کلیدی.... بابا..مادر...آزاده…

نگاره های فارسی اول دبستان

توضیح کلی در مورد نگاره های فارسی اول دبستان همانطورکه می دانیم نگاره های فارسی اول دبستان بهانه ای برای ایجاد کنجکاوی و تفکر در دانش اموزان است و هم چنین کنجکاوی و تفکر نقطه ی شروع یاددهی -یادگیری است... در نگاره های فارسی اول دبستان،…