نمایش 1–12 از 133 نتیجه

نمایش 9 24 36

کاربرگ فارسی اول ابتدایی به صورت ماهانه، هفتگی، پیک آدینه، برای دانش آموز کلاس اول دبستان دانلود کنید:نگاره‌ی 1: به خانه‌ی ما خوش آمدی،نگاره‌ی 2: بچّه‌ها، آماده!،نگاره‌ی 3: یک و دو و سه، راه مدرسه،نگاره‌ی 4: به مدرسه رسیدیم،نگاره‌ی 5: از کلاس ما چه خبر؟،نگاره‌ی 6: بازی، بازی، تماشا،نگاره‌ی 7: بَه بَه چه روستایی!،نگاره‌ی 8: چه دنیای قشنگی!،نگاره‌ی 9: در مسجد محلّه،نگاره‌ی 10: نوروز در خانه‌ی ما،درس 1: آ ا ــ بـ ب،درس 2: اَ ـَ ــ د،درس 3: مـ م ــ سـ س،درس 4: او و ــ تـ ت،درس 5: ر ــ نـ ن،درس 6: ایـ یـ ی ای ــ ز،درس 7: اِ ـِ ــ ـه ه ــ شـ ش،درس 8: یـ ی ــ اُ ـُ،درس 9: کـ ک ــ و،درس 10: پـ پ ــ گـ گ،درس 11: فـ ف ــ خـ خ،درس 12: قـ ق ــ لـ ل،درس 13: جـ ج ــ ـُ استثنا،درس 14: هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ،درس 15: ژ ــ خوا،درس 16: در بازار ” تشدید ـّ “،درس 17: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“فدرس 18: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“فدرس 19: حَلَزون ”حـ ح“،درس 20: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“،درس 21: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“،درس 22: پیامبر مهربان ”ظ“