هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای مطالعات اجتماعی پنجم دبستان:درس 1 من با دیگران ارتباط برقرار می كنم،درس 2 احساسات ما،درس 3 همدلی با دیگران،درس 4 من عضو گروه هستم،درس 5  جمعیت ایران،درس 6  منابع آب ایران،درس 7  نواحی صنعتی مهمّ ایران،درس 8  راه ها و حمل و نقل  1،درس 9  راه ها و حمل و نقل  2،درس 10 كشور ما چگونه اداره می شود؟،درس 11 كشورهای همسایه  1،درس 12 كشورهای همسایه  2،درس 13 حرکت های زمین،درس 14 زندگی در نواحی مختلف جهان،درس 15 بازگشت از سفر حج.،درس 16 مدینه، شهر پیامبر،درس 17 سفر به كربلا  1، درس 18 سفر به كربلا  2،درس 19 ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل م یدهند،درس 20 وزیران كاردان، شهرهای آباد،درس 21 كشور گشایان بی رحم،درس 22 بازسازی ویرانه ها