هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای فارسی ششم دبستان:درس اوّل: معرفتِ آفریدگار، درس دوم: پنجره های شناخت،درس سوم: هوشیاری،درس چهارم: داستان من و شما،درس پنجم: هفت خانِ رستم،درس ششم: ای وطن،درس هفتم : درس آزاد  1،درس هشتم: دریاقُلی،درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس،درس دهم: عطّار و جلال الدّین محمّد،درس یازدهم: شهدا خورشیدند،درس دوازدهم: دوستی/ مشاوره،درس سیزدهم: درس آزاد 2،درس چهاردهم: رازِ زندگی،درس پانزدهم: میوه ی هنر،درس شانزدهم: آداب مطالعه،درس هفدهم: ستاره ی روشن