هیچ محصولی یافت نشد...

نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی شامل آزمون عملکردی،امتحان،ارزشیابی ورودی،ارزشیابی مستمر،ارزشیابی پایانی،نوبت اول،نوبت دوم،دی و اردیبهشت برای ریاضی ششم دبستان:فصل اول: کسر متعارفی،فصل دوم: عدد های اعشاری،فصل سوم: اندازه گیری طول و زاویه،فصل چهارم: عدد های تقریبی،فصل پنجم: نسبت، تناسب و درصد،فصل شش: اندازه گیری سطح و حجم،فصل هفت: تقریب