هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس علوم چهارم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:درس اول: زنگ علوم،درس دوم: مخلوط ها در زندگی،درس سوم: انرژی نیاز هر روز ما،درس چهارم: انرژی الکتریکی،درس پنجم: گرما و ماده،درس ششم: سنگ ها،درس هفتم: آهن ربا در زندگی،درس هشتم: آسمان در شب،درس نهم: بدن ما(1)،درس دهم: بدن ما (2)،درس یازدهم: بی مهره ها،درس دوازدهم: گوناگونی گیاهان،درس سیزدهم: زیستگاه