هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:فصل اول: اعداد و الگوها،فصل دوم: کسر،فصل سوم: ضرب و تقسیم،فصل چهارم: اندازه گیری،فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری،فصل ششم: شکل های هندسی