هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس علوم پنجم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:درس اول: زنگ علوم،درس دوم: ماده تغییر می کند،درس سوم: رنگین کمان،درس چهارم: برگی از تاریخ زمین،درس پنجم: حرکت بدن،درس ششم: چه خبر؟(1)،درس هفتم: چه خبر؟(2)،درس هشتم: کارها آسان می شود(1)،درس نهم: کارها آسان می شود(2)،درس دهم: خاک با ارزش،درس یازدهم: بکارید، بخورید،درس دوازدهم: از ریشه تا برگ