هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:درس 1 من با دیگران ارتباط برقرار می كنم،درس 2 احساسات ما،درس 3 همدلی با دیگران،درس 4 من عضو گروه هستم،درس 5 جمعیت ایران،درس 6 منابع آب ایران،درس 7 نواحی صنعتی مهمّ ایران،درس 8 راه ها و حمل و نقل 1،درس 9 راه ها و حمل و نقل 2،درس 10 كشور ما چگونه اداره می شود؟،درس 11 كشورهای همسایه 1،درس 12 كشورهای همسایه 2،درس 13 حرکت های زمین،درس 14 زندگی در نواحی مختلف جهان،درس 15 بازگشت از سفر حج.،درس 16 مدینه، شهر پیامبر،درس 17 سفر به كربلا 1، درس 18 سفر به كربلا 2،درس 19 ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل م یدهند،درس 20 وزیران كاردان، شهرهای آباد،درس 21 كشور گشایان بی رحم،درس 22 بازسازی ویرانه