هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس فارسی ششم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:درس اوّل: معرفتِ آفریدگار، درس دوم: پنجره های شناخت،درس سوم: هوشیاری،درس چهارم: داستان من و شما،درس پنجم: هفت خانِ رستم،درس ششم: ای وطن،درس هفتم : درس آزاد 1،درس هشتم: دریاقُلی،درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس،درس دهم: عطّار و جلال الدّین محمّد،درس یازدهم: شهدا خورشیدند،درس دوازدهم: دوستی/ مشاوره،درس سیزدهم: درس آزاد 2،درس چهاردهم: رازِ زندگی،درس پانزدهم: میوه ی هنر،درس شانزدهم: آداب مطالعه،درس هفدهم: ستاره ی روشن