هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس ریاضی ششم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:فصل اول: کسر متعارفی،فصل دوم: عدد های اعشاری،فصل سوم: اندازه گیری طول و زاویه،فصل چهارم: عدد های تقریبی،فصل پنجم: نسبت، تناسب و درصد،فصل شش: اندازه گیری سطح و حجم،فصل هفت: تقریب