هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:دوستی- آداب دوستی- تصمیم گیری چیست؟- چگونه تصمیم بگیریم؟ – عوامل مؤثرّ در کشاورز ی – محصولات کشاورزی-7 طلای سیاه – انرژی را بهتر مصرف کنیم،9 پیشرفت های علمی مسلمانا ن – چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دور هی اسلامی شد-11 اصفهان؛ نصف جهان-12 چرا فرهنگ و هنر در دوره یصفویه شکوفا شد؟-13 برنامه ی روزانه ی متعادل – برنامه ریزی برای اوقات فراغت15 انواع لباس-16 لباس از تولید تا مصرف17 ویژگی های دریاهای ایرا ن-18 دریا، نعمت خداوند ی-19 همسایگان ما-20 مطالعه ی موردی-21 استعمار چیست ؟ – مبارز هی مردم ایران با استعما ر-23 خرّمشهر در چنگال دشمن24 خرّمشهر در دامان میهن