هیچ محصولی یافت نشد...

طرح درس ریاضی سوم ابتدایی به صورت روزانه،سالانه،نمونه طرح درس ،چک لیست،سناریو تدریس:فصل اول: الگوها،فصل دوم: عددهاي چهار رقمی،فصل سوم: عددهای کسری،فصل چهارم: ضرب و تقسيم،فصل پنجم: محيط و مساحت،فصل ششم: جمع و تفریق،فصل هفتم: آمار و احتمال،فصل هشتم: ضرب عددها