مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

نگاره4 فارسی اول دبستان

اهداف درس نگاره4 فارسی اول دبستان :آشنایی با نهاد مدرسه و مقررات آن۲. آشنایی با پرچم ایران و توجه به رنگ‌های آن ۳. آموزش و رعایت نظم و ترتیب و بهداشت فردیآشنایی با بخش‌های…