صفحه بایگانی دسته

هدیه ها چهارم

درس 16 هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی

٭ توضیحات درس 16 هدیه چهارم ابتدایی اسب طلایی امانت مانند امن و امان و ایمان  به معنای حالتی است که زمینه ساز حصولآرامش و اطمینان خاطر نسبت به چیزی است. امانت در حقیقت ادای حقی است که انسان به پرداختن به آن تعهد کرده است. اسلام در مورد…

درس 15 هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا

٭ توضیحات درس 15 هدیه چهارم ابتدایی یک ماجرای زیبا تعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن است. هر فرد از افراد جامعه انسانی، حتی نیرومندترین انسان ها، هرگز نخواهد توانست بی مدد و یاری دیگران به شکوفایی و کامیابی دست…

درس 14 هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان

توضیحات درس 14 هدیه چهارم ابتدایی اوّلین بانوی مسلمان دانش آموزان در این درس با بررسى نقاط حساس زندگانى حضرت خدیجه برای دستیابى به الگوى مثبت یارى داده می شوند و با احساس علاقه نسبت به حضرت خدیجه و اعمال و رفتار ایشان، برای الگوگرفتن از…

درس 13 هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس

توضیحات درس 13 هدیه چهارم ابتدایی خاله نرگس اسلام، انسان را موجودى فرد محور و جدا از جماعت نمى داند، بلکه او را به طور فطرى، موجودى اجتماعى مى داند که با برقرارى ارتباط متقابل با هم نوع خویش، بخش مهمى از نیازهایش را برطرف مى کند و به رشد…

درس 12 هدیه چهارم ابتدایی روزی برای تمام بچه

توضیحات درس 12 هدیه چهارم ابتدایی روزی برای تمام بچه ها تمام تلاش و کوشش انسان برای ایجاد اجتماعی آرام و زندگی در جامعه ای است که همه چیز در آن زیبا باشد. انسان ها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعه ای هستند که خواسته های معقول در آن وجود…

درس 11 هدیه چهارم ابتدایی

توضیحات درس 11 هدیه چهارم ابتدایی بعد از اراده و خواست و تصمیم انسان یکی از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت هر فردی همنشین و دوست و معاشر او است چرا که انسان خواه و ناخواه تأثیر پذیر است، و بخش مهمى از افکار و صفات اخلاقى خود را از طریق…

درس 10 هدیه ها چهارم ابتدایی روشن ترین شب

توضیحات درس 10 هدیه ها چهارم ابتدایی روشن ترین شب زمان ها خودشان هیچ مزیتی بر یکدیگر ندارند؛ بلکه شرافت هر زمان به واسطهٔ حادثه ای است که در آن زمان واقع می شود. بر این اساس روزی شریف تر از روز بعثت رسول اکرم نیست. دانش آموزان در این درس…

درس 9 هدیه ها چهارم ابتدایی کودک شجاع

توضیحات درس 9 هدیه ها چهارم ابتدایی کودک شجاع در درس«کودک شجاع» تلاش شده در حد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام جواد در زمینه شجاعت و مبارزه با ظلم، آشنا شده و ضمن احساس علاقه و ادای احترام به ایشان برای  الگوگرفتن از…

درس هشتم هدیه ها چهارم ابتدایی دیدار دوست

توضیحات درس هشتم هدیه ها چهارم ابتدایی دیدار دوست در درس«دیدار دوست »تلاش شده در حد امکان دانش آموزان با ابعادی از شخصیت تابناک امام رضا در قالب سفر زیارتی دعبل و شعر او، آشنا شده و ضمن احساس علاقه و ادای احترام به امام رضا برای…

درس هفتم هدیه ها چهارم ابتدایی نماز در کوهستان

توضیحات درس هفتم هدیه ها چهارم ابتدایی نماز در کوهستان موضوع این درس آموزش تیمم است. دانش آموزان طی فرصت های یادگیری که کتاب و معلم فراهم می کنند ، با شرایط وجوب و نحوه انجام دادن تیمم آشنا می شوند و آن را به طور عملی تمرین می کنند. متن…