صفحه بایگانی دسته

مطالعات اجتماعی چهارم

درس 2 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ

انتظارات یادگیری درس 2 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 بخش های مختلف و مراکز فرهنگی و تفریحی محلهٔ خود نظیر کتابخانه، مسجد وبوستان را شناسایی و معرفی کنند. 2 دربارهٔ مسجد محلهٔ خود مثلاً سال…

درس 22 مطالعات چهارم ابتدایی روزهای مهم

انتظارات يادگيری درس 22 مطالعات چهارم ابتدایی روزهای مهم انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 چند مورد از روزهای تعطيل ملی و مذهبی را نام ببرند. 2 علل وقوع انقلاب اسلامی را بيان کنند. 3 از طريق خواندن متن، چند نمونه از ويژگی های شخصيت…

درس 21 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم

انتظارات يادگيری درس 21 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 موارد استفاده از تقويم را بيان کنند. 2 برخی روزهای تعطيل و غيرتعطيل را در تقويم پيدا کنند. 3 تفاوت تعداد روزهای ماه ها را بيان کنند. 4…

درس 20 مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

انتظارات يادگيری درس 20 مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 نشانه های مشترک ملی را نام ببرند. 2 علائم پرچم را بيان کنند و توضيح دهند. 3 اهميت قانون اساسی را بيان کنند. 4 سرود جمهوری اسلامی را به…

درس 19 مطالعات چهارم ابتدایی محیط زیست

انتظارات یادگیری درس 19 مطالعات چهارم ابتدایی محیط زیست انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ مفهوم زیستگاه را بیان کنند. ٢ زنجیره غذایی بین موجودات یک زیستگاه را توضیح دهند. ٣ برخی از عواملی که محیط زیست را تهدید می کند، بیان کنند. ٤…

درس 18 مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و…

انتظارات یادگیری درس 18 مطالعات چهارم ابتدایی پوشش گیاهی و...: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای گرم و خشک را بیان کنند. 2 ویژگی های پوشش گیاهی و جانوری در ناحیهٔ آب و هوای کوهستانی…

درس 17 مطالعات چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی

انتظارات یادگیری درس 17 مطالعات چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 1 انواع آب و هوا را در ایران نام ببرند و محدوده های آب و هوایی را از روی نقشه، نشان دهند. 2 نواحی مهم آب و هوایی ایران را از نظر دما و بارش…

درس 16 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا

انتظارات یادگیری درس 16 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ نمودارهای دما و بارش را بخوانند. ٢ از روی نمودارهای دما و بارش، شرایط آب و هوایی یک ناحیه را تشخیص دهند. ٣ با دماسنج یا باران سنج، مقدار…

درس 15 مطالعات چهارم ابتدایی کوه ها و دشت ها

انتظارات یادگیری درس 15 مطالعات چهارم ابتدایی کوه ها و دشت ها انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ انواع ناهمواری ها دشت، کوه، جلگه و... را روی نقشه یا نقشه برجسته نما یا مدل ناهمواری ها تشخیص و نشان دهند. ٢ با راهنمایی معلم،…

درس 14 مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاه

انتظارات یادگیری درس 14 مطالعات چهارم ابتدایی سفری به کرمانشاه انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: ١ چند مورد از ویژگی های شهر کرمانشاه را بیان کنند. ٢ چگونگی به وجود آمدن حکومت ساسانیان و علل سقوط آن را توضیح دهند. ٣ اصول دین زرتشت را…