صفحه بایگانی دسته

فارسی چهارم

نشانه هاي نگارشی فارسی پایه چهارم ابتدایی

مهم ترین نشانه هاي نگارشی که براي پیوند یا جدایی واژه ها و عبارات به کار برده می شود عبارت است از: نقطه (.)، نشانه ي پرسش (؟)، نشانه ي تعجب (!)، ویرگول (،)، نقطه ویرگول (؛)، دو نقطه (:)، نشانه ي تعلیق (...)، نشانه ي نقل قول (" ") و خط…

آموزش فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

فعّالیت های مربوط به روخوانی فارسی چهارم ابتدایی  متن درس شعرهای بخوان و حفظ کن متن های بخوان و بیندیش متن مثل و حکایت روان خوانی فعّالیت های مربوط به درک متن فارسی چهارم ابتدایی  درست و نادرست در انتهای درس درک مطلب در انتهای درس…

درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

اهداف درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند 1 آشنایی دانش آموزان با کاربرد فناوری در زندگی 2 گسترش دایرهٔ واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق (بین + نده) 3 آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش 4 تقویت درک متن و…

درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

اهداف درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری ١ آشنایی با ابوریحان بیرونی ٢ تقویت روحیه پرسشگری ٣ تشخیص عناصر سازندهٔ جمله ٤ آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن 5 تقویت درک متن با تثبیت آموزه های قبلی 6 انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند…

درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش

اهداف درس پانزدهم فارسی چهارم ابتدایی شیر و موش ١ تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن ٢ گسترش دایرهٔ واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق (گل + زار) ٣ آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه ٤ آشنایی با ابزارهای انسجام متن ٥ تقویت فضایل اخلاقی به…

درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق

اهداف درس سیزدهم فارسی چهارم ابتدایی لطف حق 1) آشنایی با شاعر بزرگ ایران 2) افزایش درک متن 3) گسترش واژگان با فرایند واژ ه سازی«تکرار» 4) تقویت درک دیداری و سخنوری 5) آشنایی با نشان ههای ساختار بلاغی متن مانند«بعد، سپس» 6) تثبیت…

درس دوازدهم فارسی چهارم ابتدایی اتّفاق ساده

اهداف درس دوازدهم فارسی چهارم ابتدایی اتّفاق ساده 1) تقویت مهارت خواندن شعر با رعایت لحن 2) بهبود سواد خواندن و درک متن 3) آشنایی با نحوهٔ نقل رویدادهای قصّه 4) تثبیت یادگیری ابزارهای انسجام متن 6) آشنایی با گسترش گروه اسمی در جمله 7)…

درس یازدهم فارسی چهارم ابتدایی فرماندهِ دل ها

اهداف درس یازدهم فارسی چهارم ابتدایی فرماندهِ دل ها 1 تقویت روحیهٔ وطن دوستی و دفاع از میهن ٢ آشنایی با حماسه دفاع مقدس و نامداران این عرصه به ویژه شهید حسین خرازی 3 تقویت درک متن 4 تقویت مهارت خواندن با رعایت لحن مناسب 5 گسترش دایرهٔ…