صفحه بایگانی دسته

علوم چهارم

درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

اهداف درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2 از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند : با انجام فعاليت هاي گوناگون (مشاهده مولاژ /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو) با كاربخش هايي از بدن كه مواد غذايي را به سلول ها مي رسانند و…

درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1

اهداف درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1 از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند : با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو با ساختار ساده سلول ،تقسيم آن وانواعي از سلول هاي بدن انسان آشنا…

درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب

اهداف درس هشتم علوم چهارم ابتدایی آسمان در شب ازدانش آموزان انتظار مي رود ، بتوانند: پرسش هايي در باره صورت فلكي؛ منظومه شمسي؛ سياره ها؛ چگونگي ايجاد سال خورشيدي؛ چرخش سياره هاي ؛ جايگاه ماه نسبت به زمين-مهتاب و... طرح كرده و از روش هاي…

درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

اهداف درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند: با انجام فعاليت هاي مختلف مانند انجام آزمايش و جمع آوري اطلاعات با ويژگي هاي آهن ربا و روش هاي ساخت آهن رباي معمولي و الكتريكي…

درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

اهداف درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها از دانش آموزان انتظار ميرود در فرايند آموزش اين درس بتوانند : ● پرسش هايي در مورد انواع سنگ و نحوه تشكيل آنها طرح كرده و از روش هاي مختلف (مدلسازي/ جمع آوري اطلاعات/ فكر كنيد/ گفتوگو) براي پاسخ به…

درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده

اهداف درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانندانجام آزمايش، گفت وگو، فكر كنيد :  به اهميت دماسنج در تشخيص سردي و گرمي يك جسم پي ببرند.  به…

درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژي الكتريكي

اهداف درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژي الكتريكي : از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند: با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند گفت گو ، مقايسه كنيد ، به كاربرد هاي انرژي الكتريكي در خانه و تبديل اين انرژي به ساير…

درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژي نياز هر روز ما

اهداف و پيامدهای درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژي نياز هر روز ما از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانند گفت وگو، آزمايش و فكر كنيد پي ببرندكه براي انجام دادن همه ي كارها ، به…

درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

اهداف و پيامدهای درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند:  با مشاهده ويژگي هاي مخلوط ها، آن ها را در دو دسته يكنواخت و نايكنواخت طبقه بندي كنند.  با انجام آزمايش پي…

درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

اهداف و پيامد های درس اول علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند:  از مشاهدات خود نتيجه گيري كنند. بر اساس مشاهدات و يافته هاي تجربي، پاسخ پرسش ها و مسائل را در موقعيت هاي جديد…