صفحه بایگانی دسته

قرآن پنجم

درس هشتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هشتم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات قرآنی را بخوانيد، در آخر هر سطر وقف کنيد. ١ وَ اَ نۡهارٌ مِنۡ عَسَلٍ مُصَفی             محمّد (ص)     35 و رودهايی از عسل خالص.  ٢ وَ اَنۡزَلَ لَکُمۡ مِنَ السَّم و (خدا) نازل کرد برای شما از آسمان…

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی

درس هفتم قرآن پنجم ابتدایی اين عبارات و آيات قرآنی را با کشش صداهای دارای مدّ بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ وَ لا يُشِۡركۡ بِعبادَِة رَِبّهٰۤ اَحَدًا و نبايد شريک سازد در عبادت پروردگارش کسی را. کهف ١١٠ ٢ رَبَّناۤ اَنِۡزلۡ…

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی

درس ششم قرآن پنجم ابتدایی اين آيات قرآنی را که دارای حروف مقطعه هستند، بخوانيد و به ترجمه ی آن ها توجه کنيد. ١ نۤ وَ الۡقَلَمِ وَ ما يَسۡطُرونَ                    قلم ١ نون، سوگند به قلم و آنچه می نويسد. ٢ طسۤ تلۡكَ ءاياتُ الۡقُرۡءانِ…

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی

درس پنجم قرآن پنجم ابتدایی ١ انّا نُبَشِّرُكَ بغُلامِ نِ اسۡمُه و يَحۡيٰی قطعاً ما بشارت می دهيم تو را به پسری که اسم او يحيی اس ت . مريم ٧ ٢ کَذَّبَتۡ قَوۡمُ نوحِ نِ الۡمُرۡسَلينَ انکار کردند قوم حضرت نوح پيامبران را. شُعراء ١٠٥ ٣…

فصل اول قرآن پنجم ابتدایی

درس اول يادآوری قرآن پنجم ابتدایی فَذَکِّرۡ بِالۡقُرۡءانِ به وسيله ی قرآن يادآوری کن تمرين اول اين عبارات قرآنی را با دقت در حرکات و علائم بخوانيد. ١ وَ هٰذا کِتابٌ اَنۡزَلۡناهُ مُبارَ كٌ ٢ انّاۤ اَنۡزَلۡناهُ فی لَيۡلٍَة مُبارَ کٍَة ٣…