صفحه بایگانی دسته

فارسی پنجم

درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

اهداف درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش 1 آشنایی دانش آموزان با کاربرد مفهوم کار و عمل در زندگی 2 شناخت ترتیب واژه ها در جمله 3 آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش 4 تقویت مهارت درک متن 5 آشنایی با پروین…

درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی وقتی بوعلی کودک بود

اهداف درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی وقتی بوعلی کودک بود ١ آشنایی با دانشمند بزرگ ایرانی، ابوعلی سینا ٢ تقویت روحیهٔ پرسشگری در دانش آموزان ٣ پرورش قوّهٔ خرد ورزی و علم جویی در دانش آموزان ٤ تقویت مهارت خوب دیدن ٥ آشنایی با لحن مناسب…

درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

اهداف درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی کاجستان ١ تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن ٢ گسترش دایرهٔ واژگان با به کارگیری کلمات«چون و چو » با معانی مختلف ٣ آشنایی با چگونگی بیان پایان قصّه ٤ تقویت فضایل اخلاقی به ویژه«ایثار و توجّه به…

درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

اهداف درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی شجاعت 1 آشنایی با مفهوم شجاعت اخلاقی و کاربرد آن در زندگی 2 آشنایی دانش آموزان با کاربرد شیوهٔ گسترش واژه در جمله 3 تقویت درک شنیداری با فعّالیت«گوش کن وبگو» 4 تقویت مهارت نوشتن در زمینهٔ«گزارش…

درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران

اهداف درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران 1 تقویت روحیهٔ توکلّ به خدا در همهٔ مراحل زندگی 2 شناخت امام زمان و ایجاد باور به نقش و حضور آن بزرگوار در زندگی 3 آشنایی با برخی از واژگان و مضامین اخلاقی و مفاهیم دینی تأثیرگذار در…

درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

اهداف درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد پیش از اجرای مناسب تر این درس، لازم است به پاسخ پرس شهای زیر، بیندیشید: هدف از تولید این درس؟ چگونگی انتخاب محتوای درس؟ شیوهٔ تدوین این درس؟ نقش معلّم در فرایند تولید؟ نقش دانش آموزان در…

درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

اهداف درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان 1 پرورش روحیهٔ دفاع ملّی و حبّ وطن 2 آشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی 3 آشنایی با نحوهٔ نقل رویدادهای قصّه و تقویت درک عناصر و سیر رویدادها 4 بهبود سواد خواندن و درک متن…

درس دهم فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

اهداف درس دهم فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو 1 تقویت روحیهٔ مطالعهٔ سرگذشت مشاهیر و مفاخر فرهنگی 2 آشنایی با سبک زندگی و شیوهٔ رفتاری الگوهای علمی و فرهنگی 3 تقویت مهارت خواندن با رعایت لحن مناسب برای درک بهتر 4 گسترش دایرهٔ واژگان در…

درس نهم فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز

اهداف درس نهم فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز ، امروز، فردا 1 آشنایی با فرهنگ مقاومت و دفاع از میهن 2 آشنایی با برخی از مفاخر و مشاهیر از جمله شهدای هسته ای 3 تقویت پشتکار و صبر و شکیبایی 4 تقویت درک متن و سواد خواندن 5 تقویت مهارت…

درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن

اهداف درس هشتم فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن 1 پرورش روحیهٔ میهن دوستی و گرایش به دفاعاز عزّت وطن 2 آشنایی با صفت پایداری و مفهوم ادب مقاومت 3 تقویت مهارت خواندن و رعایت لحن وآهنگ متن 4 گسترش شبکهٔ واژگان با ساخت کلمات جدید از طریق…