صفحه بایگانی دسته

ریاضی پنجم

نکات ریاضی پنجم ابتدایی

یادمان باشد شب امتحان وقت درس خواندن نیست. یک مرور ساده، یک شام خوشمزه ، مسواک و یک خواب راحت. پیش به سوی موفقیت... فصل  1 کسر های متعارفی ریاضی پنجم ابتدایی - برای نمایش یک کسر روی شکل، قسمت هایی که تقسیم نشده است را کامل کنید. -…

فصل چهارم ریاضی پنجم تقارن و چند ضلعی ها

اهداف فصل چهارم ریاضی پنجم تقارن و چند ضلعی ها قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست آورد رابطه بدست آوردن قرینه یک شکل با دوران 180 درجه ای را درک کرده و به کمک آن یک شکل را بذست می آورد مفهوم مرکز تقارن یک شکل را درک می کند شکل های…

فصل هفتم آمار و احتمال کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل هفتم اندازه گیری کتاب ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل سه درس است. در درس اوّل روش های جمع آوری داده ها (مشاهده کردن، پرسیدن، استفاده از پرسشنامه، مراجعه به کتاب ها یا سایت ها و اندازه گیری) و روش های نمایش داده ها (جدول…

فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل پنجم اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل ٤ درس است. آشنایی با اعداد اعشاری، جمع، تفریق و ضرب اعداد اعشاری دانش آموزان در کلاس چهارم با اعداد اعشاری تا مرتبۀ دهم آشنا شده اند. در درس اوّل با یادآوری عدد مخلوط و…

فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل چهارم تقارن و چند ضلعی ها ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل چهار درس است. درس اول، با یادآوری مفهوم خط تقارن و تقارن خطی شروع می شود و در ادامه این مفهوم با توجه بیشتری نسبت به سال های قبل مورد بررسی قرار می گیرد. درس دوم…

فصل سوم نسبت تناسب و درصد ریاضی پنجم دبستان

نگاه کلی به فصل سوم نسبت تناسب و درصد ریاضی پنجم دبستان این فصل شامل 4 درس است : درس 1: نسبت در این درس پس از ارائه یک پیش سازمان دهندۀ کلی در قالب تصویر و متن ، مفهوم نسبت بین دو مقدار (کمیت)، با استفاده از پیش سازمان دهندۀ تطبیقی…

فصل دوم کسر ریاضی پنجم ابتدایی

نگاهی کلی به فصل دوم کسر ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل ٥ درس است. درس اول به معرفی کسرهای بزرگ تر از واحد می پردازد. همچنین روش تبدیل یک عدد مخلوط به کسر و نیز روش تبدیل یک کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط آموزش داده می شود. درس دوم به…

فصل اول عددنویسی و الگو ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل اول عددنویسی و الگو ریاضی پنجم ابتدایی این فصل شامل 4 درس است. در درس اوّل ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه…