صفحه بایگانی دسته

فارسی ششم

درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه

اهداف درس شانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه تقویت علاقه مندی به مهارت مطالعه؛ آشنایی با خصوصیات دوست خوب؛ شناخت کاربردی فواید قصه خوانی؛ آشنایی با نمونهٔ فاخری از متون نثر کهن؛ آشنایی با واژه سازی های نو. این درس به بررسی…

درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس میوۀ هنر

اهداف درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی درس میوۀ هنر آشنایی با نمونه ای برجسته از شاعر توانمند معاصر؛ آشنایی با قالب قطعه؛ تقویت مهارت در فهم و درک مناظره در قالب شعر ؛ تقویت روحیهٔ مثبت اندیشی و ثمربخشی؛ گسترش درک و شناخت آفات بی حاصلی و…

درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

اهداف درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی آشنایی با نمونه ای فاخر از شعر نو؛ تقویت روحیه مثبت اندیشی و علاقهٔ دانش آموزان به زیبایی های زندگی؛ آشنایی دانش آموزان با مناظره؛ تقویت درک فلسفهٔ زندگی؛ آشنایی با جاندار پنداری ( جان…

درس سیزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد

اهداف درس سیزدهم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم منطقهٔ مسکونی؛ تقویت مهارت نوشتن و خلق آثار نو؛ تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان؛ ارزش و بها دادن به آداب و رسوم محل زندگی دانش آموزان هر منطقه. درس آزاد…

درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره

اهداف درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی _ مشاوره آشنایی با نمونه هایی فاخر از نثر کهن؛ تقویت علاقه مندی به سنت مشورت در امور؛ گسترش دامنه اطلاعات، پیرامون دوست و دوست یابی؛ شناخت اهمیت دوستی و دوست یابی؛ شناخت ترکیب های نو در واژه…

درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی شهدا خورشیدند

اهداف درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی شهدا خورشیدند آشنایی با جایگاه و مقام والای شهدا و نقش آنها در تداوم انقلاب اسلامی؛ تقویت اهمیت حفظ ارزش های انقلاب اسلامی؛ تقویت توانایی خواندن شعر، با لحن و آهنگ مناسب؛ آشنایی با نمونهٔ برجسته ای از…

درس دهم فارسی ششم عطّار و جلال الدّین محمّد

اهداف درس دهم فارسی ششم  عطّار و جلال الدّین محمّد آشنایی دانش آموزان با داستانی از کودکی مولانا؛ ایجاد علاقه در فراگیران به علم اندوزی، مطالعه و کتاب خوانی؛ آشنایی دانش آموزان با مثنوی و آثارش؛ تقویت روحیهٔ همکاری در فراگیران؛ تقویت…

درس نهم فارسی ششم رنج هایی کشیده ام که مپرس

اهداف درس نهم فارسی ششم رنج هایی کشیده ام که مپرس  آشنایی دانش آموزان با زندگی نامهٔ دهخدا و چگونگی بهره گیری از آن؛ ایجاد زمینهٔ مناسب برای استفاده از فرهنگ لغت؛ آشنایی دانش آموزان با بزرگ ترین و جامع ترین فرهنگ نامهٔ فارسی ( لغت نامهٔ…

درس هشتم فارسی ششم ابتدایی دریا قلی

اهداف درس هشتم فارسی ششم ابتدایی دریا قلی آشنایی با یکی از دلیر مردان گمنام ایرانی؛ تقویت روحیهٔ دلاوری؛ تقویت روحیهٔ مقاومت و پایداری؛ آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم نقاط مختلف ایران؛ آشنایی با علائم سجاوندی ( نقطه گذاری ). دانش…

درس هفتم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد

اهداف درس هفتم فارسی ششم ابتدایی درس آزاد  1 -   تشخیص کاست یهای احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی؛ 2  - پرورش توانایی تولید مادّهٔ درسی در دان شآموزان با نظارت و هدایت آموزگاران؛ 3  - پاسخ به نیازهای معلّمان،…