صفحه بایگانی دسته

ریاضی ششم

فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل سوم اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل ٤ درس است. درس اول به یادآوری مفاهیم مرتبط با اعداد اعشاری پرداخته است که دانش آموزان در پایهٔ چهارم و پنجم فراگرفته اند. در این درس، بازنمایی های مختلف اعداد اعشاری و…

فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل چهار درس است. در درس اول، مفهوم نسبت با کسر و اعشار مرتبط شده است و از طریق کسرهای مساوی؛ نسبت های مساوی و جدول تناسب معرفی شده است. البته لازم به ذکر است که دانش آموزان با…

فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی

نگاه کلی به فصل هفتم تقریب ریاضی ششم ابتدایی این فصل شامل 2 درس است. درس اول با استفاده از یک مثال عینی به کاربرد و اهمیت تقریب در زندگی می پردازد و تفاوت دو عدد به صورت تقریبی و دقیق را با معرفی علامت (تقریباً مساوی) نشان می دهد. در…