صفحه بایگانی دسته

مطالعات اجتماعی سوم

درس 22 مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

انتظارات یادگیری درس 22 مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: کار ادارهٔ پست را توضیح دهند. نامه ای را به صورت صحیح و کامل پست کنند با کمک اعضای خانواده کدپستی خانه را روی یک قبض برق یا تلفن ملاحظه کرده و…

درس 21 مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی

انتظارات یادگیری درس 21 مطالعات سوم ابتدایی جهت های اصلی: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: جهت های اصلی را در محیط واقعی بیابند و نشان دهند. جهت های اصلی را روی تصویر یا نقشه نشان دهند. مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، قطب نما، حیاط…

درس 19 مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه

انتظارات یادگیری درس 19 مطالعات سوم ابتدایی مکان های مدرسه: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: با توجه به راهنمای یک نقشه، نقشه خوانی کنند. روی نقشه مدرسه شان که به آنها ارائه می شود مکان های مختلف را تشخیص دهند و معین کنند. ضرورت و علت…

درس 18 مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

انتظارات یادگیری درس18 مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی: چند مورد از کارکردهای مدرسه را بیان کنند.بخش ها فضاهای مختلف مدرسه اتاق بهداشت، دفتر، نمازخانه، کتابخانه و … را بشناسند و نقش کارکنان و کار آنها را بیان کنند. تعدادی از…

درس 17 مطالعات سوم ابتدایی از خانه محافظت کنیم

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: نکات ایمنی مربوط به محافظت از خود و خانه و مدرسه را در مورد استفاده از وسایل برقی و گرمایش و … بیان کنند. یک مکان  را از نظر نکات ایمنی بررسی و برای حفاظت بهتر آن پیشنهاداتی ارائه کنند. نسبت به رعایت…

درس 16 مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟

انتظارات یادگیری درس 16 مطالعات سوم ابتدایی خانۀ شما چه شکلی؟: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: روی نقشه موقعیت مکانی فضاها و پدیده های مختلف را تشخیص بدهند و بیان کنند. در عالم واقعی موقعیت مکان ها  نسبت به یکدیگر را تشخیص و وسعت…

درس 13 مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت

انتظارات یادگیری درس 13 مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی بازیافت انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: درباره نکات مربوط به گذاشتن زباله در بیرون از خانه پرس و جو کنند و این نکات را بیان کنند. برخی زباله های قابل بازیافت را نام ببرید. معنی…

درس 12 مطالعات سوم ابتدایی درست مصرف کنیم

انتظارات یادگیری درس 12 مطالعات سوم ابتدایی درست مصرف کنیم: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: دربارهٔ راه های مصرف درست اظهارنظر و این راه ها را بیان کنند. در زندگی واقعی  از اسراف پرهیز و به صرفه جویی و قناعت تمایل داشته باشند. به پس…

درس 9 مطالعات سوم ابتدایی مقرّرات خانۀ ما

انتظارات یادگیری درس 9 مطالعات سوم ابتدایی مقرّرات خانۀ ما: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: برخی مقررات خانوادهٔ خود را بیان کنند. لزوم و فایده رعایت مقررات را در خانه بیان کنند. به طور واقعی در محیط خانه و خانواده مقرّرات را رعایت…

درس 10 مطالعات سوم ابتدایی نیازهای خانواده

انتظارات یادگیری درس 10 مطالعات سوم ابتدایی نیازهای خانواده: انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: مفاهیم نیاز، کالا، درآمد و شغل و رابطه آنها را درک و بیان کنند. مشاغل تولیدی و خدماتی را بشناسند و آنها را از هم تفکیک کنند. دربارهٔ مشاغل…