صفحه بایگانی دسته

فارسی سوم

درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

آموزش درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد روش پیشنهادی تدریس:پرسش و پاسخ، اعضای گروه  روش تدریس پرسش و پاسخ مفاهیم عمدهٔ این درس مرزنشینان، نقش تاریخ میهن در پیشرفت آن، زبان و گویش های محلی، عرصه های اجتماعی، اقتصادی، علمی و صنعتی…

درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی نویسندۀ بزرگ

آموزش درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی نویسندۀ بزرگ روش تدریس پیشنهادی:کارایی گروه، ایفای نقش همراه با قصه گویی روش تدریس کارایی گروه 1 ابتدا دربارهٔ نثر کهن توضیحات کوتاهی به دانش آموزان بدهید. 2 از بچّه ها بخواهید یک بار متن درس را به…

درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان

آموزش درس دهم فارسی سوم ابتدایی یار مهربان روش تدریس پیشنهادی:قضاوت عملکرد، ایفای نقش به شیوهٔ پانتومیم روش تدریس قضاوت عملکرد 1 از دانش آموزان بخواهید کتاب های فارسی خوانداری و نوشتاری را روی میز بگذارند. 2 از آنها بخواهید شکل و نمای…

درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

آموزش درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس روش تدریس پیشنهادی: روشن سازی طرز تلقی، بحث گروهی، اعضای گروه روش تدریس روشن سازی طرز تلقی طرز تلقی ها جنبهٔ مهمی از یادگیری بر پایهٔ عواطف و احساسات و آزادی بیان اجتماعی هستند. این روش دانش…

درس هشتم فارسی سوم ابتدایی پیراهن بهشتی

آموزش درس هشتم فارسی سوم ابتدایی پیراهن بهشتی روش تدریس پیشنهادی:پیش سازمان دهنده، روشن سازی طرز تلقّی روش تدریس پیش سازمان دهنده مرحلۀ اوّل: قبل از شروع تدریس ابتدا مفاهیم کلی و اطّلاعات جامعی دربارهٔ شخصیّت حضرت فاطمه (س)به صورت…

درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

آموزش درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک روش تدریس پیشنهادی:ایفای نقش، قصه گویی، نمایشی روش تدریس ایفای نقش این روش برای تجسّم عینی داستان متن درس مناسب است. از ویژگی های ممتاز این روش ارتباط عاطفی مشاهده کنندگان با ایفاگران نقش،…

درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران

آموزش درس ششم فارسی سوم ابتدایی فداکاران روش تدریس پیشنهادی:بارش فکری، اعضای گروه روش تدریس بارش فکری هدف اصلی تدریس آشنایی دانش آموزان با مفهوم فداکاری است. در این روش می توانید موقعیت یک داستان را در ذهن بچّه ها ترسیم کنید که یکی…

درس پنجم فارسی سوم ابتدایی برزگر و بلدرچین

آموزش درس پنجم فارسی سوم ابتدایی برزگر و بلدرچین روش تدریس پیشنهادی:تفکّر استقرایی، ایفای نقش، نمایشی روش تدریس تفکّر استقرایی متن درس پنجم یکی از متون کتب فارسی دههٔ پنجاه است که با متنی روان و ساده، هنوز جذّابیت خود را حفظ کرده است…

درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

آموزش درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک روش تدریس پیشنهادی:دریافت مفهوم، بارش فکری، بحث گروهی روش تدریس دریافت مفهوم این روش شامل سه مرحله است: الف) شناسایی مفهوم، ب) آزمون دریافت مفهوم پ) تحلیل راهبردهای تفکر، که با توجّه به سطح…

درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

آموزش درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت روش تدریس پیشنهادی:روش تدریس اعضای گروه، بارش فکری روش تدریس اعضای گروه در این الگو هر فراگیر می تواند به اعضای گروه خود آموزش بدهد. بنابراین هر عضو هم به عنوان معلّم و هم به عنوان…